Förbjudet lån i bokslutet

Ett aktiebolag som tillämpar K2-regelverket har på bokslutsdagen en fordran på ägaren. Ägarens avräkningskonto är alltså åt ”fel håll”. Beloppet är väsentligt. När årsredovisningen upprättas så är det förbjudna lånet/fordran på aktieägaren återställt. Hur ska det här hanteras i bokslutet och i årsredovisningen?

Svar:

I bokslutet ska det förbjudna lånet redovisas som en fordran i posten Lån till delägare eller närstående. I årsredovisningen ska bolaget lämna en upplysning i noten Lån till ledande befattningshavare (enligt 5 kap. 18 § ÅRL). Eftersom lånet är återbetalt efter balansdagen och vid upprättandet av årsredovisningen, är det lämpligt att ange att lånet är återbetalt i noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut (5 kap. 22 § ÅRL).