Växa-stöd och företag i intressegemenskap

En av mina kunder har en enskild firma och ett aktiebolag. När vi ska ansöka om växa-stöd i den enskilda firman, behöver vi då ta hänsyn till aktiebolaget och om det uppfyller villkoren för växa-stöd? Finns det en intressegemenskap mellan företagen och ska de ses som en arbetsgivare?

Svar:

Med företag i intressegemenskap avses två företag som står under i huvudsak gemensam ledning (7 a § växa-stödslagen) och enligt reglerna om växa-stöd ska företag i intressegemenskap ses som en arbetsgivare. Här finns det en intressegemenskap mellan den enskilda firman och aktiebolaget. De ses alltså som en arbetsgivare. För att vara ett växa-företag måste båda företagen uppfylla villkoren för att växa-stöd ska beviljas. Läs mer om Växa-stöd i faktabanken.

Här följer ett exempel:

Den enskilda firman anställer en person 1 november 2021. Ytterligare en person anställs 1 februari 2022. Om både den enskilda firman och aktiebolaget uppfyller villkoren för att vara ett växa-företag (var för sig) kan den enskilda firman få växa-stöd för både person 1 och 2.

Om den andre anställde skulle anställas av aktiebolaget, har aktiebolaget däremot inte rätt till växa-stöd, eftersom det bara får utges till en näringsverksamhet.