Förstärkning av det föreslagna reseavdraget

Regeringen har tidigare i en promemoria föreslagit ett nytt förenklat reseavdrag som ska träda i kraft 1 januari 2023. Förslaget innebär att det nuvarande systemet för resor mellan bostad och arbetsplats ska ersättas med en skattereduktion som är avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Det betyder att val av färdmedel eller kostnaden för dessa inte ska ha någon betydelse utan det är resans längd som avgör. Man vill dock se en regional differentiering av skattereduktionen som innebär att ett särskilt krav ska gälla för personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. De ska ha ett längre avstånd mellan bostad och arbetsplats för att kunna få skattereduktion.

Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med ett skarpt lagförslag om det nya reseavdraget. I samband med detta aviserades även ett kommande förslag om förstärkning av det nya reseavdraget. Den föreslagna förstärkningen innebär att skattereduktion ska få görs med 8 kr per mil istället för det nu föreslagna 5 kr per mil och att den övre avståndsgränsen höjs från 8 mil till 12 mil enkel väg.