Skatteverket förtydligar om omställningsstöd

Rätten till omställningsstöd kan ändras efter att ansökan är inlämnad eller efter att Skatteverket fattat beslut. Ett företag som ansökt om omställningsstöd är skyldig att anmäla felaktigheter och ändrade förhållanden till Skatteverket. Om omställningsstöd har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp, blir företaget återbetalningsskyldigt. Detta gäller även när förutsättningarna för stödet har ändrats efter att företaget fått stödet, t ex om företaget i efterhand fått fakturor ändrade, mottagit försäkringsersättningar eller andra statliga stöd.

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning förtydligat när ändrade kostnadsförhållanden kan medföra en återbetalningsskyldighet. Skatteverket understryker att omställningsstöd inte ska beräknas på kostnader som företaget i slutändan inte behöver stå för. Därför kan ett företag ha rätt till omställningsstöd vid tidpunkten för ansökan men bli återbetalningsskyldigt på grund av ändrade förhållanden. Skatteverket ger som exempel på detta när kostnader som legat till grund för beräkningen av omställningsstöd har satts ned genom ett ackord. Företaget kommer inte längre att stå för den kostnad som omställningsstödet ursprungligen har beräknats på. Ackordsuppgörelsen kan då medföra en återbetalningsskyldighet av för mycket tillgodofört omställningsstöd. Skatteverket anser att fordran på återkrav av omställningsstöd uppkommer i och med ackordsbeslutet. Detta gäller oavsett när stödet har beslutats eller betalats ut.