De tillfälliga anstånden förlängs igen
– Anståndsavgiften halveras

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms samt utöka anståndsmöjligheten till sju redovisningsperioder. Dessutom halveras anståndsavgiften.

Förlängdes i februari

De tillfälliga anstånden med inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms förlängdes i februari. Följande beslutades och trädde i kraft 5 februari 2021:

  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioderna oktober–december 2020. Företag som redovisar helårsmoms kan få anstånd för moms som ska deklareras senast 17 januari 2022.
  • Anståndsmöjligheten utökades till sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.
  • Anståndsavgift tas ut redan från och med månaden efter den månad då anstånd beviljats.

Förlängs igen och halverad anståndsavgift

Nu har riksdagen beslutat att återigen förlänga och utöka anstånden. Dessutom halveras anståndsavgiften:

  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021.
  • Anstånd får ges med högst sju redovisningsperioder. Dock med högst sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.
  • Anståndstiden får som längst bestämmas till 12 mars 2022.
  • Anståndsavgiften blir 0,1% på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad (nu är avgiften 0,2%).

Detta innebär följande:

Skatt Redovisningsperiod Max antal perioder med anstånd
Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt Kalendermånad Sju perioder
Moms Kalendermånad Sex perioder
Moms Kvartalsvis Två perioder
Moms Årsvis En period

Anstånd i ett år med möjlighet att förlänga

Man kan få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan ett anstånd som längst löpa till och med den 12 mars 2022 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2023.

Alla tillfälliga anstånd upphör senast dessa datum. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.

Ränta och anståndsavgift

Får du anstånd så betalar du ränta (för närvarande 1,25%) på beloppet. Räntan läggs till beloppet du har fått i anstånd. När du sedan betalar skatten och/eller avgiften, betalar du även räntan.

Förutom ränta så tillkommer det en anståndsavgift efter 6 månader. Den tas ut per kalendermånad från och med den sjunde månaden efter att du fick anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas.

För ansökningar som lämnats in den 5 februari 2021 eller senare tas anståndsavgift ut från och med månaden efter att du fick anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas.

Anståndsavgiften är 0,2% av anståndsbeloppet, men den sänks nu (enligt nedan) till 0,1% för ansökningar som lämnats in den 5 februari 2021 eller senare.

Räntan och anståndsavgiften betalas samtidigt som du betalar skatten/avgiften som du har skjutit upp.

Ikraftträdande

Ändringen trädde i kraft 26 april 2021.

Den nya nivån på anståndsavgiften ska gälla för anstånd där ansökningarna har lämnats in efter 4 februari 2021 eller lämnats in före 5 februari och som bara har kunnat beviljas efter 4 februari 2021.

Regeringens proposition 2020/21:166, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU49