Momslyft på konsultkostnader vid försäljning av dotterbolag

Enligt kammarrätten var konsultkostnaderna vid försäljningen av dotterbolagsaktierna allmänna omkostnader i bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Bolaget fick därmed lyfta moms på konsultkostnaderna.

Rätt att lyfta moms

Den som bedriver momspliktig verksamhet har normalt rätt att lyfta moms på utgifter som hör till verksamheten, under förutsättning att det antingen finns ett direkt och omedelbart samband med en momspliktig omsättning, eller om det är allmänna omkostnader i den momspliktiga verksamheten.

Försäljning av värdepapper är en momsfri omsättning. Kostnader som har ett direkt och omedelbart samband med försäljningen ger därför inte rätt till momslyft.

I tidigare rättsfall har Skatteverkets åsikt varit att kostnader i samband med aktieöverlåtelser inte kan räknas som allmänna omkostnader. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref 20) visade dock att konsultkostnaderna vid försäljningen av dotterbolagsaktier var allmänna omkostnader i företagets ekonomiska verksamhet eftersom försäljningen syftade till att effektivisera bolagets verksamhet och frigöra kapital för den kvarvarande verksamheten. Momsen på konsultkostnaderna fick därför lyftas.

I en nyligen avgjord kammarrättsdom var frågan återigen aktuell.

Sålde dotterbolag

I november 2016 sålde ett svenskt bolag samtliga sina aktier i ett finländskt dotterbolag. Bolaget hade fram till avyttringen tillhandahållit dotterbolaget momspliktiga förvaltningstjänster. I samband med försäljningen av dotterbolaget hade bolaget utgifter för konsulttjänster som de lyfte moms på för närmare 1,5 miljoner kr.

Inget momslyft enligt Skatteverket

Momslyftet godkändes dock inte av Skatteverket som ansåg att konsultkostnaderna var direkt hänförliga till den momsfria aktieförsäljningen. Det fanns enligt Skatteverket inget som visade att försäljningen av dotterbolaget hade en direkt och omedelbar koppling till bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Beslutet överklagades

Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten. Bolaget menade att syftet med avyttringen var att frigöra kapital för att investera i ett konkurrerande svenskt bolag. Det tilltänkta förvärvet genomfördes dock aldrig eftersom bolagets anbud inte accepterades av säljaren. Pengarna man fick för aktieförsäljningen av det finländska dotterbolaget delades istället ut till moderbolaget för amortering av koncernens lån.

Konsultkostnaderna som hade uppstått vid försäljningen av dotterbolaget hade enligt bolaget inte kunnat tas över av köparen. Kostnaden hade blivit känd först efter att priset på aktierna hade fastställts. Kostnaden hade därför blivit kvar i bolaget. Bolaget anförde också att försäljningen hade varit den sista förvaltande åtgärd som man gjort i dotterbolaget. Konsultfakturorna var kostnader för att avsluta en fullt ut momspliktig verksamhet.

Momslyft enligt förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten ansåg att det inte fanns anledning att ifrågasätta bolagets syfte att avyttra det finska dotterbolaget för att istället expandera på den svenska marknaden. Det spelade ingen roll för bedömningen att bolaget förlorade budgivningen och inte kunde nyinvestera som planerat.

Skatteverket hade också invänt mot att det inte var en avyttring av någon särskild verksamhetsgren eller att det var en renodling av verksamheten på något sätt. Det kunde därför inte anses ha skett en omstrukturering av bolagets verksamhet, vilket hade varit fallet i HFD 2017 ref 20.

Förvaltningsrätten höll med Skatteverket om att det inte varit en tydlig omstrukturering av verksamheten som i HFD-fallet. Detta hade dock ingen avgörande betydelse då syftet med avyttringen hade varit att frigöra kapital till bolagets övriga ekonomiska verksamhet.

Förvaltningsrätten menade också att det får förutsättas att konsultkostnaderna inte har kunnat påverka priset på de sålda aktierna, vilket innebar att dessa kostnader heller inte hade kunnat övervältras på köparen av dotterbolaget. Sannolikt hade kostnaderna istället kommit att ingå som komponenter i priset på de tjänster som bolaget tillhandhåller inom ramen för sin samlade ekonomiska verksamhet.

Därmed ansåg förvaltningsrätten att bolaget fick lyfta momsen eftersom konsultkostnaderna var allmänna omkostnader i bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Kammarrätten höll med

Skatteverket överklagade men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Domen är i skrivande stund inte överklagad.

Kammarrätten i Göteborg 2056-20, 2061-20