Billeasing och moms i blandad verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om att ett företag som har flera verksamhetsgrenar ska bedömningen av rätten att lyfta moms göras separat för varje verksamhetsgren. För att hemtjänstföretaget ska få lyfta halva momsen på leasingavgifter krävs därmed att leasingbilen körs minst 100 mil som kan kopplas till momspliktiga transaktioner.

Momslyft på leasing

Företag som bedriver momspliktig verksamhet har normalt rätt att lyfta halva momsen när en personbil leasas. Från denna regel finns undantag då hela momsen får lyftas, t ex vid leasing av personbil till biluthyrning, körkortsutbildning och begravningsverksamhet.

Förutsättningen för att få lyfta halva momsen i företag som inte omfattas av undantagen ovan är att bilen används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i momspliktig verksamhet. Någon proportionering utifrån användningen ska alltså inte göras, utan antingen får halva momsen lyftas eller ingen alls.

Momslyft på driftskostnader

Det finns ingen begränsning av momslyft när det gäller driftskostnader för bilen. Om bilen används i momspliktig verksamhet får hela momsen på driftskostnaderna lyftas oavsett hur bilen används i övrigt. Med driftskostnader menas t ex service, reparationer mm.

Ringa omfattning och blandad verksamhet

Skatterättsnämnden (SRN) tog förra året upp frågan om hur ringa omfattning ska bedömas i blandad verksamhet, dvs då en del av verksamheten är momspliktig och en del är momsfri. Frågan var om det räcker att bilen körs 100 mil i verksamheten (även om körningen inte avser enbart den momspliktiga delen av verksamheten) för att få lyfta halva momsen på leasingavgifter för personbilar eller om det krävs att samtliga 100 mil körs i just den del av verksamheten som är momspliktig.

Hemtjänstverksamhet

Företaget som ansökte om förhandsbesked tillhandahåller både momsfria omsorgstjänster och momspliktiga hushållstjänster genom hemtjänstverksamhet. De momsfria omsorgstjänsterna tillhandahålls enligt avtal med kommuner och de momspliktiga hushållstjänsterna säljs till privatpersoner.

I verksamheten ska ett antal personbilar leasas och användas i momspliktig eller momsfri verksamhet. Vissa bilar ska användas både i den momspliktiga och den momsfria hemtjänstverksamheten. Det finns även bilar som ska användas av anställda som jobbar med administrationen av hela verksamheten. Samtliga bilar kommer att köras mer än 100 mil i verksamheten.

  • Bil A används för att tillhandahålla både momsfria och momspliktiga tjänster, och kommer att köras ca 2 000 mil/år.
  • Bil B används för att tillhandahålla momsfria omsorgstjänster och körs ca 1 500 mil/år.
  • Bil C används för tillhandahållande av momspliktiga hushållstjänster och körs ca 1 000 mil/år.

Dessa bilar kommer enbart att användas i hemtjänstverksamheten och vara tydligt märkta med bolagets logotyper samt ha enhetlig färg och utrustning.

  • Bil D används av anställda med centraladminstrativ funktion inom hemtjänstverksamheten, både i verksamheten och privat. Bil D är inte märkt med logotyp eller har enhetlig färg och utrustning. Den körs ca 500 mil/år i hemtjänstverksamheten, och bilens kostnader kommer att hanteras som allmänna omkostnader för hela hemtjänstverksamheten.

Enligt företaget ska halva momsen få lyftas på samtliga leasingavgifter eftersom företaget har momspliktig verksamhet och uppfyller kravet på mer än 100 körda mil i verksamheten. På driftskostnaderna anser företaget att hela momsen ska få lyftas.

Skatteverket ansåg däremot att kravet för att få lyfta halva momsen på leasingavgifterna och hela momsen på driftskostnaderna är att bilen körs mer än 100 mil i den momspliktiga delen av verksamheten.

100 mil i den momspliktiga verksamhetsgrenen

SRN konstaterade att EU-rätten innebär att rätten att lyfta moms ska korrespondera med momspliktiga transaktioner (momspliktig omsättning), och inte med samtliga transaktioner i en beskattningsbar persons verksamhet. För att få lyfta moms krävs därför att mer än 100 av de körda milen avser momspliktiga transaktioner (momspliktig omsättning).

I det här fallet innebär det enligt SRN att bolaget får lyfta halva momsen på leasingavgifter och hela momsen på driftskostnader som hör till bil C (som enbart används för momspliktiga transaktioner). Samma sak gäller rätten att lyfta halva momsen på leasingavgifter för bil A om den har körts minst 100 mil vid tillhandahållande av momspliktiga tjänster. För att få lyfta moms på driftskostnader för bil A räcker det att bilen används vid tillhandahållande av momspliktiga tjänster (även om det är mindre än 100 mil). Ingen moms får lyftas på utgifter för bil B som över huvud taget inte används i den momspliktiga delen av verksamheten.

Något förhandsbesked för bil D lämnades inte då det inte framgick av ansökan i vilken mån användningen gick att koppla till momspliktiga respektive momsfria transaktioner.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD höll med SRN

Vid hyra av personbil som används i en momspliktig verksamhet medges momslyft för alla moms som hänför sig till driftskostnader (oavsett i vilken omfattning bilen används i verksamheten) och halva momsen på hyreskostnaderna förutsatt att bilen i mer än ringa omfattning (mer än100 mil) används i verksamheten. Med verksamhet avses även del av verksamhet.

HFD konstaterade att bolagets verksamhet består av två delar, en momspliktig och en momsfri del. Enligt HFD är bolagets rätt till momslyft beroende av vilken del av verksamheten som var och en av bilarna ska användas i, eftersom det bara är användning i den momspliktiga verksamheten som ger rätt till momslyft.

Leasingbil B ska inte alls användas i den momspliktiga verksamheten och därför får bolaget inte lyfta någon moms som hör till den bilen. Leasingbil C ska användas uteslutande i den momspliktiga verksamheten och därför får bolaget, enligt HFD, lyfta halva momsen på leasingavgifterna och hela momsen på driftskostnader som hör till den bilen.

Leasingbil A ska användas i båda verksamheterna. Bolaget har då rätt att lyfta moms på driftskostnaderna (oavsett om tjänstekörningen i den momspliktiga verksamheten är mindre än 100 mil) och halva momsen på leasingavgifterna under förutsättning att bilen körts minst 100 mil i den momspliktiga verksamheten.

HFD fastställde därmed SRN:s förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 4262-20