Omsättningsstöd för handelsbolag

Regeringen har nu beslutat att införa ett omsättningsstöd för vissa handels- och kommanditbolag för mars 2020–februari 2021. Regeringen har även aviserat om en förlängning av stödet för mars–april 2021.

Retroaktivt stöd

Regeringen har beslutat att ett omsättningsstöd införs för handels- och kommanditbolag där minst en av delägarna är en fysisk person.

Omsättningsstödet för dessa bolag är utformat på samma sätt som omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Period Omsättningstapp, minst Stöd (av omsättningstapp)
mars–april 30% 75%
maj 40% 75%
juni–juli 50% 75%
augusti–oktober 40% 75%
nov–december 30% 90%
januari-februari 2021 30% 90%
mars –april 2021* 30% 90%

*Förslag

Krav på minsta omsättning

För att få stöd måste handelsbolaget under det räkenskapsår som avslutas 31 december 2019 uppfylla kravet på minsta nettoomsättning.

 • För perioderna (2020) mars-april, maj, juni-juli och augusti-oktober är kravet på minsta nettoomsättning 200 000 kr/delägare.
 • För perioderna november-december 2020 och januari-februari 2021 är kravet på minsta nettoomsättning 180 000 kr/delägare.

Om räkenskapsåret inte är 12 månader, så ska kravet på minsta nettoomsättning justeras.

Stödnivå – högsta och lägsta

För att få stöd måste stödet för stödperioden uppgå till minst följande belopp per handelsbolag:

 • 2 000 kr – mars-april 2020
 • 1 000 kr – maj 2020
 • 2 000 kr – juni-juli 2020
 • 3 000 kr – augusti-oktober 2020
 • 2 000 kr – november-december 2020
 • 2 000 kr – januari-februari 2021

Taket – maximalt stöd – för de olika perioderna är per delägare:

 • mars-april 2020 = 120 000 kr*
 • maj = 120 000 kr*
 • juni-juli 2020 = 120 000 kr*
 • augusti-oktober 2020 = 72 000 kr
 • november-december 2020 = 48 000 kr
 • januari-februari 2021 = 48 000 kr

*Maxtaket för stöd för en eller flera av de sammanlagda stödperioderna är 120 000 kr/delägare.

Delägare 28 februari 2021

När det gäller antalet ägare, så är det antalet delägare som var registrerade 28 februari 2021 som ligger till grund för stödet.

Övriga villkor

För att kunna få stöd så krävs att den minskade nettoomsättningen som gott som uteslutande är orsakad av pandemin (covid-19).

För att ett handelsbolag ska kunna få stöd, krävs att minst en av delägarna är en fysisk person. Det krävs också att handelsbolaget bedriver näringsverksamhet och är godkänd för F-skatt vid ansökningstidpunkten.

Om handelsbolaget eller någon av delägarna är försatt i konkurs eller har näringsförbud vid tidpunkten för ansökan så kan man inte få bidrag.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som handelsbolaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats 31 december 2019.

Stödet ska minskas med andra erhållna stöd

Stödet ska minskas med belopp som man fått i:

 • försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,
 • hyresstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser, eller
 • kulturstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
 • omställningsstöd som lämnats för den period som ansökan avser.

Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Det är länsstyrelsen som beslutar om omsättningsstödet och Boverket som sköter utbetalningen. Ansökan ska ske på ett formulär via Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019.

Reglerna träder i kraft (och kan sökas) från och med 29 mars 2021 och ansökan ska ha inkommit senast 15 juni 2021.

Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-februari 2021, SFS 2021:208