Hur redovisas den första förhöjda leasingavgiften?

Jag har bokfört den första förhöjda leasingavgiften på konto 1720 (förutbetalda leasingavgifter) i redovisningen. Nu sitter jag med det första bokslutet. Ska den första förhöjda leasingavgiften periodiseras?

Svar:

Utgiften för den första förhöjda leasingavgiften ska periodiseras över leasingkontraktets löptid (oftast 36 månader). I ditt fall ska en periodisering göras utifrån hur många månader av leasingen som hör till det aktuella räkenskapsåret. Om leasingen t ex påbörjats 1 augusti ska 5/36 av den första förhöjda avgiften kostnadsföras det första räkenskapsåret (om företaget har kalenderår som räkenskapsår). Den del av utgiften som avser kommande perioder redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.