Bonus-malus förstärks och förenklas

Riksdagen har nu beslutat om höjd malus (koldioxidskatt) och höjd bonus vid köp av miljöbilar.

Minskade växthusgasutsläpp

För att nå målet att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% till 2030 jämfört med 2010 och att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta påskyndas, enligt regeringen.

Reduktionsplikten och koldioxidskatten är centrala styrmedel för att nå dessa mål. Bonus–malus-systemet är ett komplement till dessa och syftar till att öka andelen miljöanpassade lätta fordon i nybilsförsäljningen.

Malus – koldioxidbeloppet höjs i fordonsskatten

Systemet ändras så att för bensin- och dieseldrivna lätta fordon ska koldioxidbeloppet under de tre första åren, från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången, vara summan av:

  • 107 kr/gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och
  • 132 kr/gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram.

Idag gäller 82 kr/gram koldioxid per kilometer utöver 95 gram och 107 kr/gram utöver 140 gram.

Effekten på fordonsskatten

I tabellen nedan ser man vilken effekt beslutet får på fordonsskatten i bonus-malussystemet för bilar vid olika nivåer av koldioxidutsläpp.

Fordon Nuvarande belopp Föreslagen höjning Belopp enligt förslaget
Bensin 95 g/km 360 535 895
Bensin 111 g/km 1 672 935 2 607
Bensin 150 g/km 5 120 2 160 7 280
Bensin 200 g/km 10 470 3 410 13 880
Bensin 250 g/km 15 820 4 660 20 480
Diesel 95 g/km 1 894 535 2 429
Diesel 111 g/km 3 422 935 4 357
Diesel 150 g/km 7 398 2 160 9 558
Diesel 200 g/km 13 424 3 410 16 834
Diesel 250 g/km 19 450 4 660 24 110
Diesel 300 g/km 25 476 5 910 31 386

Detta handlar alltså om fordonsskatten år 1-3, fordonsskatten från år 4 är oförändrad. Som exempel kan nämnas att en bensindriven bil som släpper ut 95 g/km betalar 895 kr i fordonsskatt per år under de tre första åren, för att från och med år 4 betala 360 kr/år.

Bonus – höjd klimatbonus

Det handlar om att stärka incitamenten för omställning till fossiloberoende fordon, och på bonussidan finns höjd klimatbonus för miljöbilar.

Regeringen har nu ändrat förordningen om klimatbonusbilar så att bonusen höjs från 60 000 kr till 70 000 kr för bilar som släpper ut noll gram koldioxid.

Den högsta klimatbonusen för fordon som har utsläpp över noll blir ca 45 000 kr. Gränsen för vilka bilar som omfattas av klimatbonus sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.

En ny begränsning införs som innebär att klimatbonus ges med högst 25% av bilens nypris. Det innebär att för t ex en elbil som kostar 200 000 kr är 50 000 maximal miljöbonus.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 april 2021.

Fordonsskatt före ikraftträdandet ska beräknas enligt nuvarande regler. För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser vid beräkning av fordonsskatt och klimatbonusen.

Regeringens förordningar, SFS 2021:131 och 2021:164