Styrelsearvode som inkomst i enskild firma

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ersättning som ett företag får för ägarens arbete i ett annat bolags styrelse ska beskattas hos styrelseledamoten som tjänsteinkomst oavsett om det faktureras från ett aktiebolag eller en enskild firma.

Fakturering av styrelsearvoden

Vi har tidigare skrivit om domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som handlar om styrelsearvoden som fakturerats från eget bolag. HFD har i dessa avgöranden slagit fast att arvoden för styrelseuppdrag i aktiebolag ska beskattas hos styrelseledamoten som inkomst av tjänst, även då arvodet har fakturerats av och intäktsförts i ett av ledamoten ägt aktiebolag.

Nu har det kommit ytterligare ett avgörande från HFD i en liknande fråga men i detta fall är frågan om arvodet kan tas upp som inkomst i styrelseledamotens enskilda näringsverksamhet.

Bakgrund

A har uppdrag som styrelseledamot i sex aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening. Det är inte några tidsbegränsade uppdrag utöver begränsningen i mandatperiodens längd. Sammanlagt får A ca 400 000 kr per år i arvode för de åtta uppdragen. Betalningen görs till A:s privata bankkonto. Utöver de externa styrelseuppdragen bedriver A enskild näringsverksamhet genom ett innehav av en näringsfastighet.

Fråga till Skatterättsnämnden

A vände sig först till Skatterättsnämnden (SRN) för att få veta om inkomsterna från styrelseuppdragen kan redovisas som näringsinkomst i den enskilda näringsverksamheten.

I det här fallet ansåg SRN att uppdragen var av personlig natur och att A som styrelseledamot inte kan agera självständigt gentemot uppdragsgivarna.

Enligt SRN skulle därför arvodena beskattas hos A i inkomstslaget tjänst. Detta gällde inte endast arvodena från aktiebolagen utan även för arvodena från försäkringsbolaget samt från den ideella föreningen.

Förhandsbeskedet överklagades och har nu avgjorts av HFD.

Finns redan tydlig rättspraxis

HFD anser att när det gäller styrelsearvoden i aktiebolag finns det redan en klar praxis som innebär att sådana arvoden i regel ska beskattas hos styrelseledamoten som inkomst av tjänst, även om det har fakturerats av ett av ledamoten ägt bolag.

När det gäller A:s styrelsearvoden i de sex aktiebolagen är frågan enligt HFD alltså redan besvarad om hos vem och till vilket inkomstslag arvodet hör. Den delen av förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas.

Motivet till HFD:s praxis är att man tar fasta på att det bara är en fysisk person som kan inneha posten som styrelseledamot och att den är av personlig natur. När det gäller sådana uppdrag finns det därför en stark presumtion att arvodena ska beskattas i inkomstslaget tjänst på grund av uppdragets personliga karaktär.

Tjänstebeskattning

Även när det gäller styrelseuppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag eller i ideella föreningar påpekar HFD att styrelseuppdraget måste innehas av en fysisk person. Styrelseuppdragen är alltså även i dessa fall av personlig karaktär och arvoden ska därmed beskattas hos ledamoten i inkomstslaget tjänst. HFD fastställde därmed förhandsbeskedet i den delen.

Högsta förvaltningsdomstolen 4058-20