Omställningsstödet förlängs igen
augusti 2020–april 2021

Riksdagen har tagit beslut om mer pengar till omställningsstödet, och regeringen har därför beslutat att stödet förlängs till och med februari 2021. Vissa förändringar av stödet införs i samband med förlängningen Regeringen har även aviserat om en förlängning av stödet med mars–april 2021.

Förlängning t o m februari 2021

Regeringen har beslutat att omställningsstödet förlängs med sju månader. Det ska därmed utökas med augusti 2020–februari 2021. Se även regeringens förslag om ytterligare förlängning sist i artikeln.

Omsättningstapp och stödnivåer

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under augusti–oktober 2020, och minst 30% under november 2020–februari 2021. Omsättningen jämförs med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

För små företag ska stödet för augusti–oktober 2020 motsvara 75% av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag. För november 2020–februari 2021 blir stödet 90%. Större företag kan få stöd med högst 70%.

Stödet får uppgå till maximalt 97 miljoner kr för de nya stödperioderna.

Omställningsstödet uppgår alltså till följande nivåer:

Period 1 Omsättningstapp, minst Stödnivå
mars–april 2020 30% 75%
maj 2020 40% 75%
juni–juli 2020 50% 75%
aug–okt 2020 40% 75%2
nov–dec 2020 30% 90%2
jan–feb 2021 30% 90%2
1 Det går inte längre att ansöka om stöd för mars-juli 2020.

Ny beräkning av stödet

Omställningsstöd för de nya perioderna ska beräknas på ett nytt sätt. Beräkningen görs enligt följande formel:

(Summa stödberättigade fasta kostnader–stödperiodens täckningsbidrag) x stödnivå

Med täckningsbidrag menas:

Täckningsbidrag =

nettoomsättning

– periodens lönekostnader (efter avdrag för stöd för korttidsarbete),

– periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader, och

– periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt

+/– råvaror och förnödenheter,

+/– produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och

+/– pågående arbete för någon annans räkning

Om täckningsbidraget blir negativt anses det uppgå till 0 kr.

Ett litet företag ska söka omställningsstöd för jan–feb 2021 och har under denna period stödberättigade fasta kostnader på 1 250 000 kr. Täckningsbidraget för perioden beräknas till 840 000 kr.

Omställningsstödet beräknas till:

(1 250 000–840 000) x 90% = 369 000 kr

Vid beräkningen ska företaget använda sig av de redovisningsprinciper som tillämpats för det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Villkor

Villkoren för stödet är desamma som tidigare. Minsta omsättning för att få stöd för de nya stödperioderna är dock att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Om företaget söker stöd på minst 100 000 kr ska ett revisorsintyg liksom tidigare bifogas ansökan. Nytt för det förlängda stödet är att revisorn i dessa fall ska yttra sig över företagets täckningsbidrag för stödperioden.

Värdeöverföringar

Företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar under perioden april 2020–oktober 2021 kan inte få omställningsstöd för de nya stödperioderna.

Små företag

Med små företag menas företag som uppfyller kriterierna bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Det innebär i det här sammanhanget företag med

  • färre än 50 anställda, och
  • omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år.

Bedömningen ska göras utifrån det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Om företaget ingår i en koncern måste hela koncernen uppfylla villkoren för små företag, för att den högre ersättningsnivån ska gälla.

Jord- och skogsbruk, fiskeri- och vattenbruk

De nya stödperioderna omfattar även företag inom jord- och skogsbrukssektorn samt fiskeri- och vattenbrukssektorn. Dessa ska dock lämna särskilda uppgifter om det sökta stödet sammanlagt överstiger 100 000 kr.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs hos Skatteverket. 25 februari öppnas ansökan för perioderna augusti–december 2020, och 1  mars öppnas ansökan för januari–februari 2021. Ansökan ska vara inlämnad senast 30  april 2021.

Förslag om förlängning t o m april 2021

Regeringen har även lagt fram ett förslag om att förlänga stödet med mars och april 2021. Stödnivåerna för dessa månader föreslås bli desamma som för november 2020–februari 2021 (se ovan). Innan beslut kan fattas om förlängningen måste stödet godkännas av EU-kommissionen.

Regeringens prop 2020/21:77 och 83, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU40 och 42 Regeringens förordning SFS 2021:126 Regeringens pressmeddelande 2021-02-19