De tillfälliga anstånden förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms.

Förlängs ytterligare ett år

Riksdagen har beslutat att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket. En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

De nuvarande tillfälliga reglerna om anstånd gäller inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms för januari–september 2020. Riksdagen har beslutat att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioderna oktober–december 2020. För företag som redovisar helårsmoms ska anstånd kunna beviljas för moms som ska deklareras senast 17 januari 2022.

Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder för företag med månadsredovisning, och med högst en period för företag med kvartalsredovisning. Riksdagen har nu beslutat att anståndsmöjligheten utökas till sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.

Enligt beslutet ska också anståndsavgift tas ut redan från och med månaden efter den månad då anstånd beviljats. Enligt nuvarande regler tas ingen anståndsavgift ut de första sex månaderna.

Ikraftträdande

De nya reglerna om anstånd träder i kraft 5 februari 2021. För anståndsansökningar som gäller tidigare regler och som lämnats in före ikraftträdandet gäller de tidigare reglerna om anståndsavgift (dvs ingen anståndsavgift förrän efter sex månader). Detsamma gäller om en ansökan om förlängning av tidigare anstånd lämnas före ikraftträdandet.

Tillkännagivande

I samband med beslutet om anståndsavgiften så riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, att skyndsam återkomma till riksdagen med förslag om att sänka den sammantagna räntan som ska betalas vid anstånd med inbetalning av skatt.

Regeringens prop 2020/21:77, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU40