Stöd för korttidsarbete förlängs

Riksdagen har nu beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Stödet förlängs t o m 30 juni 2021

Enligt dagens regler kan stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) lämnas under som längst nio månader i följd. Riksdagen har nu beslutat att tidsgränsen tas bort och att stöd ska kunna lämnas t o m 30 juni 2021.

I praktiken innebär det att företag som fått stöd sedan mars 2020 kan fortsätta att få stöd i ytterligare sju månader. För företag som använt stödet tidigare under pandemin, men som avslutat korttidsarbetet, innebär de nya reglerna att de kommer att kunna få stöd igen från och med 1 december 2020.

Inget stöd i vissa fall

Det går inte att få stöd för korttidsarbete om arbetsgivaren

  • har skulder hos Kronofogden och skulderna avser återkrav av stöd för korttidsarbete
  • är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning när ansökan om stöd prövas
  • är på obestånd när ansökan om stöd prövas.

Stödnivåer

Det gick enligt 2020 års regler att få stöd med 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen vid korttidsarbete. Riksdagen har beslutat att motsvarande nivå ska gälla vid korttidsarbete under januari–mars. Under april–juni sänks subventioneringsgraden till 50%. Detta innebär följande stödnivåer och stöd (i procent av den totala lönekostnaden):

Period Stödnivå Stöd x lönekostnad*
mars–dec 2020 75% 98,6%
jan–mars 2021 75% 98,6%
april–juni 2021 50% 65,7%
* lönen för arbetstidsminskningen exklusive arbetsgivaravgifter.

Olle har en ordinarie lön på 40 000 kr i månaden. Han blir under januari korttidspermitterad på 60%. Stödet för korttidsarbete blir 98,6% x 60% x 40 000 = 23 664 kr. Den totala kostnaden för arbetstidsminskningen (inklusive arbetsgivaravgifter) är 60% x 40 000 x 1,3142 = 31 540 kr. Av denna kostnad står alltså staten för 23 664/31 540 = 75%.

Nivåer för minskning av arbetstid och lön

De tidigare nivåerna för arbetstids- och löneminskning ska gälla för stödperioden januari–mars. För april–juni ska löneminskningen dubblas jämfört med nuvarande nivåer. För januari–mars är det dessutom möjligt att få stöd för arbetstidsminskning med 80%.

Arbetstidsminskning Löneavdrag jan–mars Löneavdrag april–juni
20% 4% 8%
40% 6% 12%
60% 7,5% 15%
80% 12%

Vinstutdelning och koncernbidrag mm

Tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd införs. Enligt de nya bestämmelserna har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

  • stödperioden
  • två månader före stödperioden
  • sex månader efter stödperioden.

Detsamma gäller gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare. Observera att återbetalning av aktieägartillskott räknas som vinstutdelning.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller reglerna även moderföretag inom koncernen. Ett dotterföretag kan alltså inte få stöd för korttidsarbete om ett moderföretag inom koncernen beslutar om eller verkställer en utdelning. Detta är en skillnad jämfört med tidigare regler.

Enligt de nya reglerna kan koncernbidrag lämnas utan att rätten till stöd begränsas, vilket också är en skillnad jämfört med tidigare regler.

Jämförelsemånad

Enligt 2020 års regler är jämförelsemånaden tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande. För stödperioder som omfattas av 2021 års regler och infaller under december 2020–juni 2021 är jämförelsemånaden samma månad som vid tidigare lämnat stöd för korttidsarbete, om företaget fick stöd under 2020.

För företag som ansöker om stöd för korttidsarbete för första gången ska jämförelsemånaden vara september 2020 för stöd under denna period. Detta gäller alltså oavsett när Tillväxtverket beslutar om godkännande.

Revisorsintyg

Arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kr under jämförelsemånaden ska enligt de nya bestämmelserna lämna ett skriftligt yttrande från en kvalificerad revisor tillsammans med ansökan om stöd. Revisorn ska yttra sig över arbetsgivarens ekonomiska svårigheter, orsakerna till dess och hur länge de kan förväntas bestå. Dessutom ska det av yttrandet framgå om det förekommit otillåtna värdeöverföringar (se ovan).

Det ska vara möjligt att få ersättning med upp till 10 000kr för att täcka kostnader för intyget.

Nya avtal krävs

Enligt de nya bestämmelserna måste nya avtal om korttidsarbete tecknas för de nya stödperioderna. Det är alltså inte möjligt att ansöka om korttidsarbete för de nya perioderna utifrån de avtal som tecknats sedan tidigare för stöd enligt 2020 års regler under mars–december 2020.

Ett avtal om korttidsarbete kan omfatta flera avtalsperioder. Varje gång arbetstidsminskningen, löneminskningen eller stödnivån ändras påbörjas en ny avtalsperiod. En avtalsperiod får inte sträcka sig över månadsskiftet mars–april 2021, eftersom nivåerna för löneminskning skiljer sig åt mellan december 2020–mars 2021 och april–juni 2021 (se tabellen ovan).

Ansökan

En ansökan om stöd för korttidsarbete ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden.

Enligt de nya bestämmelserna ska kopior på avtal eller kollektivavtal med de anställda som omfattas av korttidsarbetet bifogas ansökan. Dessutom ska företaget bifoga underlag som styrker att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför arbetsgivarens kontroll, t ex coronapandemin.

Utbetalning

Utbetalningen av preliminärt stöd enligt 2021 års regler kommer inte att ske i en klump, utan kommer att fördelas ut och betalas ut månadsvis.

Avstämning

Om stödperioden börjar 1 december 2020 eller senare ska avstämningen göras senast 30 juni 2021. Avstämningen ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft 15 februari 2021, men ska tillämpas retroaktivt från 1 december 2020. Tillväxtverket räknar med att det ska vara möjligt att söka stödet ca 5–8 veckor efter ikraftträdandet.

Regeringens prop 2020/21:83, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU42, www.tillvaxtverket.se