Nekat omställningsstöd trots återtagen utdelning

Kammarrätten anser att rätten till omställningsstöd går förlorad även om en tidigare erhållen utdelning betalas tillbaka till bolaget.

Krav för omställningsstöd

Företag som fått minskad omsättning på grund av coronakrisen har kunnat få omställningsstöd för vissa perioder. Omställningsstödet gör det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

För att beviljas omställningsstöd får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna under mars 2020–juni 2021.

Bakgrund

Ett bolag fattade i mars 2020 beslut om utdelning. Utdelningen har sedan återtagits och återbetalats. Bolaget ansökte om omställningsstöd men nekades av Skatteverket på grund av att bolaget beslutat om utdelning under relevant period.

Bolaget ansåg att omställningsstöd skulle beviljas och överklagade därför Skatteverkets beslut. Utan omställningsstödet riskerar bolaget att få säga upp anställda och försättas i konkurs. Hade bolaget vetat hur coronaviruset skulle komma att påverka marknaden skulle beslut om utdelning aldrig ha fattats. I och med återbetalningen har bolaget i praktiken inte gjort någon vinstutdelning. Mot den bakgrunden är det enligt bolaget oproportionerligt att inte bevilja omställningsstöd.

Förvaltningsrätten höll med Skatteverket...

Förvaltningsrätten ansåg att den omständigheten att beslutad utdelning återtas och återbetalas inte förändrar det faktum att utdelningen är verkställd enligt lagtexten. Bolaget uppfyller därmed inte förutsättningarna för att beviljas omställningsstöd.

Denna inskränkning i rätten till omställningsstöd kan enligt förvaltningsrätten inte sägas vara oproportionerlig. Därför ska Skatteverkets beslut om att neka omställningsstöd kvarstå.

... och det gjorde även kammarrätten

Bolaget överklagade domen till kammarrätten som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Göteborg 6705-20