Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt från januari

Nu har regeringens förslag om lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar (18-23 år) hamnat på riksdagens bord. När förslaget aviserades så var planen att detta skulle träda ikraft 1 april – men i pandemins fotspår ändras nu detta till 1 januari 2021.

Åtgärd mot ungdomsarbetslöshet

I budgetpropositionen aviserade regeringen att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt (18-23 år) på arbetsgivaravgiften skulle lämnas under våren 2021, och tanken var att denna rabatt skulle gälla från 1 april 2021.

Pandemin har dock inneburit att ungdomsarbetslösheten ökat, varför regeringen och samarbetspartierna nu är överens om att tidigarelägga denna åtgärd.

Sedan 1 augusti 2019 finns en rabatt på arbetsgivaravgiften på ersättning till yngre ungdomar (15- 18 år).

18-23 år – rabatt redan från 1 januari

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften föreslås för ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla ersättningar som betalas under perioden 1januari 2021–31mars 2023.

Enligt förslaget ska arbetsgivaravgift under denna period uppgå till ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. Det motsvarar en nedsättning med 11,69 procentenheter (jämfört med fulla arbetsgivaravgifter, 31,42%).

Nedsättningen begränsas till löner på max 25 000 kr/månad – på överskjutande belopp är det ingen nedsättning.

Lön Nuvarande lönekostnad Lönekostnad enligt förslaget Rabatt
15 000 19 713 17 959 1 754
25 000 32 855 29 932 2 923

Om man har regional nedsättning (i stödområde) ska den totala nedsättningen inte innebär att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Ikraftträdande

Ändringarna ska träda i kraft 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31december 2020.

Regeringens prop 2020/21:83