Tillfällig skattereduktion pga pandemin

Regeringen har nu lämnat en promemoria om den tidigare aviserade tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster.

Tillfällig skattereduktion under 2021 och 2022

Regeringen föreslår att en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin ska gälla under beskattningsåren 2021 och 2022.

Arbetsinkomster

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Definitionen av arbetsinkomster är densamma som för jobbskatteavdraget (se Jobbskatteavdrag i Faktabanken).

Villkor

Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.

Storleken på skattereduktionen

Skattereduktionen uppgår enligt förslaget till följande belopp:

Arbetsinkomst/år Skattereduktion
< 60 000 0
60 000 – 240 000 1,25% av inkomsten i skiktet
240 000 – 300 000      2 250 kr
300 000 – 500 000 2 250 kr minus 1,125% av inkomsten i skiktet
> 500 000 0

Skattereduktionen ska anges i hela krontal så att öretal bortfaller.

Avräkning

Skattereduktionen pga pandemin ska avräknas från kommunal och statlig inkomstskatt, samt från fastighetsavgift och fastighetsskatt. Den ska komma sist i avräkningsordningen (se Skattereduktion i Faktabanken).

Ikraftträdande

Den nya lagen om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster ska träda i kraft 1 december 2020 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Finansdepartementets promemoria Fi2020/05197