Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2020 till –0,10%.

Statlåneräntan

Statslåneräntan används bland annat vid beräkning av:

  • räntefördelning
  • bilförmån
  • ränteförmån
  • ränta på periodiseringsfond
  • utdelning i fåmansföretag.

Räntefördelning

Räntesatsen för positiv räntefördelning är statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret (SLR) plus 6 procentenheter. Vid positiv räntefördelning anses statslåneräntan vara lägst 0%. För beskattningsåret 2021 blir den positiva räntefördelningen därmed 0 + 6 = 6%.

Vid beräkning av negativ räntefördelning används statslåneräntan plus en procentenhet. Vid negativ räntefördelning anses statslåneräntan vara lägst 0,5%. För beskattningsåret 2021 blir den negativa räntefördelningen 0,5 + 1 = 1,5%.

Se Räntefördelning i Faktabanken.

Bilförmån

Vid beräkning av den fasta delen av bilförmånsvärdet används 75% av statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses som lägst vara 0,5%. Räntedelen för beskattningsåret 2021 blir därmed 75% x 0,5% = 0,375%.

Se Bilförmån i Faktabanken.

Ränteförmån

Vid beräkning av ränteförmån för lån med rörlig ränta jämförs räntan för beskattningsåret med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret plus 1 procentenhet, dvs –0,10 + 1 = 0,90% för beskattningsåret 2021.

Vid beräkning av ränteförmån för räntefria lån eller lån med fast ränta jämförs räntan med statslåneräntan vid lånetillfället + 1 procentenhet.

Se Ränteförmån i Faktabanken.

Ränta på periodiseringsfond

Schablonränta på avsättningar till periodiseringsfond beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid ingången av beskattningsåret, multipliceras med 72% av statslåneräntan 30 november året före det år beskattningsåret går ut. Från och med beskattningsår som påbörjas 1 januari 2019 och senare beräknas dock schablonräntan utifrån 100% av statslåneräntan. Statslåneräntan anses som lägst vara 0,5% vid beräkningen av schablonintäkten.

Se Periodiseringsfonder i Faktabanken.

Utdelning i fåmansföretag

Statslåneräntan 30 november styr också den s k klyvningsräntan (SLR + 9) och uppräkningsräntan (SLR + 3) som används vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning i fåmansföretag. Statslåneräntan anses som lägst vara 0%.

Se Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.