Gåva av aktier till anställd var skattepliktig

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en överlåtelse av aktier till en barndomsvän som är anställd i bolaget ska beskattas som inkomst av tjänst och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Bakgrund

Bertil äger ett aktiebolag. August som är barndomsvän till Bertil har varit delaktig i bolaget sedan starten. I början fungerade August mer som ett bollplank åt Bertil och kom med tips och idéer gällande marknadsföring mm. Sedan 2008 har August varit anställd i bolaget och haft en marknadsmässig lön.

Idag är August ekonomichef samt teknik- och logistikchef med en lön på 90 000 kr per månad och med en personalbonus om ca en månadslön. För 2019 fick han även en bonus på ungefär 1,8 miljoner kr.

Bertil vill ge August 20% av aktierna i bolaget. Marknadsvärdet på gåvan är ca 40–50 miljoner kr. Bertil och August kommer inte ingå något aktieägaravtal eller annat avtal som på något sätt begränsar Augusts möjlighet att förfoga över gåvan.

August ville veta om gåvan ska räknas som en skattepliktig förmån och begärde därför ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN).

Grund i anställning = skattepliktig

Gåvor från en arbetsgivare till en anställd är normalt skattepliktiga som lön om det inte finns något speciellt undantag, t ex julgåvor och minnesgåvor (se Gåvor till anställda i Faktabanken). Om gåvan har sin grund i något annat än anställningsförhållandet är den dock skattefri.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är följande faktorer de viktigaste att beakta vid bedömningen om en gåva av aktier ska räknas som en skattepliktig förmån eller en skattefri gåva:

  • relationen mellan givare och mottagare
  • samband mellan givaren och mottagarens arbetsgivare
  • om det är fråga om ett generationsskifte
  • gåvans värde
  • om den anställde fått marknadsmässig lön.

Nära släktskap eller vänskap talar ofta för att grunden för gåvan är en annan än anställningen.

Ett förvärv kan anses ha sin grund i anställningen även när det görs från någon annan än arbetsgivaren, under förutsättning att det finns en ekonomisk intressegemenskap eller något annat samband mellan arbetsgivaren och givaren (RÅ 1997 ref l).

Enligt praxis bör gåvor i samband med generationsskiften i de flesta fall anses vara skattefria, i vart fall om mottagaren fått marknadsmässig lön från arbetsgivaren.

Av betydelse är också om gåvans värde är så stor att det inte rimligen kan vara fråga om ersättning för arbete (HFD 2011 ref 19).

Skattefri gåva enligt SRN

SRN konstaterade att det är klart att förvärvet i detta fall kan härledas från arbetsgivaren. Vänskapen sedan barndomen, gåvans höga värde, den marknadsmässiga lönen samt bonusar talar dock för att grunden är en annan än anställningen. Överlåtelsen är inte heller förenad med några villkor, vilket enligt SRN bör innebära att det inte nödvändigtvis handlar om att försäkra sig om att August fortsätter arbeta i företaget. Gåvan är enligt SRN därför skattefri.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Skattepliktig enligt HFD

August har haft en långvarig anställning med betydelsefulla arbetsuppgifter i bolaget. Detta talar enligt HFD starkt för att aktieöverlåtelsen till August bör ses som ersättning för både utfört samt kommande arbete för bolaget.

I det här fallet pekar dock vänskapen, aktiernas höga värde, den marknadsmässiga lönen samt att överlåtelsen ska göras utan villkor på att grunden är en annan. Augusts och Bertils vänskap är långvarig och stark men dock inte så speciell att den kan jämställas med en nära familjerelation. Vid en samlad bedömning är dessa omständigheter inte tillräckligt starka för att gåvan ska vara skattefri. Gåvan ska i stället anses utgöra ersättning för Augusts arbetsinsatser i bolaget. Överlåtelsen räknas därmed som en skattepliktig förmån.

Skatteverket har kommenterat domen och klargör att HFD:s bedömning i målet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.

Högsta förvaltningsdomstolen 3199-20