Skattereformer 2021

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition (och ytterligare ett antal propositioner) och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för grön teknik, fler RUT-tjänster och slopad schablonintäkt på uppskov.

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Se separat artikel.

Skattereduktion för grön teknik

Bidraget för solceller slopas för privatpersoner och istället införs en skattereduktion för installation av grön teknik. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen. Se separat artikel.

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter (se Uppskov med kapitalvinst på privatbostad i Faktabanken). Schablonintäkten är enligt dagens regler 0,5% av uppskovsbeloppet.

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov. Det innebär att det i vissa fall kan vara lönsamt att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand.

Ändringen träder i kraft 1 januari 2021.

Ändrad beräkning av kostförmånsvärdet

Enligt dagens regler beräknas värdet för kostförmån till ett belopp som är baserat på genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. SCB har tagit fram genomsnittspriset för en lunch beskattningsåret 2019 som också gäller för 2020. Därefter kommer något genomsnittspris inte att tas fram av SCB. Bestämmelserna om värderingen av kostförmån måste därför ändras.

Riksdagen har nu beslutat att kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor. Eftersom prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr blir kostförmånen 250 kr för en hel dag 2021 (245 kr för 2020). Förmånsvärdet för en lunch eller middag är 40% av värdet för kostförmån för en hel dag. Förmånsvärdet för frukost är 20% av värdet för kostförmån för en hel dag. Läs mer om Kostförmån i Faktabanken.

Kostförmån och måltidsgåvor

Riksdagen har beslutat att kostförmån i särskilda fall inte ska beskattas. Det gäller i de fall måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan något krav på motprestation. Se separat artikel.

Sänkt skatt för pensionärer

Det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång höjs. Höjningen är ett led i strävan att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster. Ändringen innebär att grundavdragsbeloppet höjs för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har inkomster mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr. Vid inkomster över 1 418 000 kr minskas det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget (se Jobbskatteavdrag Faktabanken) gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer under 65 år.

Med denna förändring kommer den nuvarande skatteklyftan mellan pension och löneinkomster att vara helt borta.

De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2021.

Växa-stödet blir permanent

Riksdagen har beslutat att reglerna om växa-stöd för en person ska bli permanenta. De skulle annars ha upphört att gälla 31 december 2021. Se separat artikel.

Se även det kommande förslaget om en tillfällig utökning av växa-stödet nedan.

Koncernbidragsspärrade underskott

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för underskottsföretag som har negativa räntenetton.

Enligt nuvarande regler får koncernbidragsspärrade underskott bara dras av mot överskott som reducerats med negativa räntenetton (trots avdragsbegränsningen som gäller för dessa). Detta innebär att ett underskottsföretag som inte får avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och negativa räntenetton kan komma att redovisa ett skattemässigt överskott.

De nya reglerna innebär att ett underskottsföretag som på grund av ränteavdragsbegränsningarna får ett överskott ska ha möjlighet att göra avdrag för koncernbidragsspärrade underskott mot detta överskott.

De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2021.

Kommande förslag och beslut

I budgetpropositionen aviserade regeringen även om ett antal förslag som kommer senare. Vissa av förslagen i budgetpropositionen kommer även att tas upp för beslut i riksdagen i december.

Skattereduktion på förvärvsinkomster

Regeringen har lämnat ett förslag om en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Skattereduktionen ska som huvudregel uppgå till 1 500 kr per person och år och att den ska utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet.

Tillfälligt jobbskatteavdrag pga covid

Regeringen har aviserat att ett förslag om en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. Tanken är en skattereduktion under 2021 och 2022 för att bland annat kompensera för ökade arbetskostnader till följd av coronapandemin.

Inventarier – tillfällig skattereduktion

Regeringen aviserade även en tillfällig skattereduktion för företag som investerar i inventarier. Skattereduktionen ska gälla alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Reduktionen föreslås bli 3,9% av anskaffningsvärdet och ska gälla för inventarier som köps under 2021.

Justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har i en promemoria föreslagit att schablonberäkningen av bilförmån bättre ska spegla marknadsvärdet. Regeringen föreslår därför en justering av den ränte- och prisbasbeloppsrelaterade delen av förmånsvärdet.

Klimatbonus för miljöbilar

Regeringen har för avsikt att ändra förordningen om klimatbonusbilar. Klimatbonusen ska höjas från 60 000 kr till 70 000 kr för bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Regeringen föreslår även höjd malus (höjd koldioxidskatt).

Skattemässig pensionär – 65 år blir 66 år

Åldersgränserna i skatte-och avgiftssystem ska ses över. Regeringen kommer under 2021 att återkomma med ett konkret förslag om ändringar av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget från 65 till 66 år. På sikt ska gränsen kopplas till riktåldern för pension vilket innebär en ändring från 66 år till 67 år 2026.

Växa-stödet utvidgas

Regeringen har aviserat att ett förslag om en tillfällig utökning av växa-stödet kommer att lämnas under våren 2021. Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter

Regeringen har aviserat att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften kommer att lämnas under våren 2021. Rabatten ska gälla ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Regeringen har lämnat ett förslag om att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner ska utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren.

Förstärkning av FoU-avdraget

Regeringen har aviserat att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling bör förstärkas ytterligare från och med 1juli 2021.

Skatt på engångsartiklar

Engångsartikelutredningen förslag bereds inom regeringen. Förslaget innebär en skatt på muggar och engångsbehållare som helt eller delvis består av plast och är avsedda för engångsbruk.

Skatt på kemikalier i kläder och skor

Regeringen anser att det bör införas en skatt på kemikalier i kläder och skor från och med 2022.

Omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm

Regeringen har lämnat ett förslag om att omvänd moms ska gälla vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. De ändrade reglerna föreslås träda i kraft 1 april 2021.

Tillfälliga regler om a-kassa förlängs i två år

De tillfälligt sänkta kraven för att få a-kassa föreslås förlängda i ytterligare två år och ska gälla fram till och med 31 december 2022. De tidigare höjda ersättningsnivåerna förlängs till och med 2022.

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete föreslås också få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden. Ersättningen ska enligt förslaget uppgå till 60% av kostnaderna, upp till ett takbelopp.

Höjd allmän pension

Den allmänna pensionen föreslås höjd genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Detta kommer att innebära höjd inkomst för 55% av de som är äldre än 65 år.

Regeringens prop. 2020/21:1, 14, 23, 45 Finansutskottets betänkande 2020:21:FiU1 Finansutskottets betänkande 2020:21:FiU11 Skatteutskottets betänkande 2020:21:SkU9