Skattereduktion för grön teknik

Riksdagen har beslutat att bidraget för solceller mm slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Bidrag för solceller mm

I dagsläget finns det möjlighet att få bidrag för installation av solceller (20% av kostnaden). Bidraget söks via länsstyrelsen som handlägger och beslutar om bidrag ska ges. Ett problem är dock att de anslagna pengarna i regel inte räcker till, trots att regeringen de senaste åren mer än fördubblat anslagen. Ansökningarna läggs därför på hög hos länsstyrelsen, som betalar ut bidrag i takt med att de får nya anslag. Ibland får de som söker vänta till nästa års budget, ibland till och med till nästnästa års budget.

Om man investerar i en solcellsanläggning, så måste man ligga ute med pengarna för bidragsdelen under väldigt lång tid. Man måste alltså initialt lyckas finansiera hela investeringen, och sedan tålmodigt vänta på bidraget.

Förutom detta bidrag kan privatpersoner också ansöka om bidrag för att lagra egenproducerad elenergi (60% av kostnaden) och för installation av laddningspunkt för elfordon (50% av kostnaden).

Riksdagen har nu beslutat att alla dessa bidrag slopas för privatpersoner.

Skattereduktion – som ROT enligt fakturamodell

Riksdagen har nu beslutat att man istället för bidrag ska få en skattereduktion för grön teknik – vilket ger en direkteffekt på kostnaden för investeringen. Skattereduktionen ska hanteras enligt en fakturamodell, alltså precis på samma sätt som ROT- och RUT-avdrag hanteras. Köparen av solcellsanläggningen får då en preliminär skattereduktion direkt på fakturan, och utföraren begär utbetalning av beloppet från Skatteverket (se ROT-avdrag och RUT-avdrag i Faktabanken).

En skattereduktion minskar den slutliga skatten genom avräkning mot statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Genom skattereduktionen får man en subvention oberoende av om anslagen (pengarna) har tagit slut, och man får subventionen direkt. Givetvis under förutsättning att man har skatt i tillräcklig omfattning att reducera – ett outnyttjat reduktionsbelopp kan inte sparas för att räknas av ett kommande år.

Den nya reduktionen kommer att avräknas efter ROT- och RUT-avdrag och före skattereduktion för gåvor (se Skattereduktioner i Faktabanken).

Grön teknik

Skattereduktionen ska ges för installation av grön teknik. Med detta menas installation av:

  • nätanslutet solcellssystem
  • system för lagring av egenproducerad elenergi
  • laddningspunkt till elfordon.

Installationen ska vara hänförlig till ett småhus, tomtmark till småhus eller en ägarlägenhet. Den som får skattereduktionen ska också vara ägare till t ex huset. Installationen ska vara hänförlig till hushållet (ej näringsverksamhet) för den som begär skattereduktionen eller dennes föräldrar.

Skattereduktion med 15% respektive 50%

Skattereduktionen ska lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgå till:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion för grön teknik ska lämnas med högst 50 000 kr per år.

Elektronisk betalning och andra krav

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att betalningen för installationen har gjorts elektroniskt. Den som utför installationen måste vara godkänd för F-skatt vid avtalet om installationen träffas eller när betalningen görs. Om installationen har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige ska utföraren kunna visa en handling som visar att företaget i sitt hemland kontrolleras på samma sätt som företag med F-skatt i Sverige.

Kan inte kombineras med andra stöd

Det går inte få skattereduktion för grön teknik om man har sökt ROT-avdrag för samma åtgärder, eller om man fått försäkringsersättning eller andra bidrag för arbetet eller materialet.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2021, och tillämpas på installationer som utförts och betalats efter 31 december 2020.

Regeringens prop. 2020/21:1, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1