Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2020 finns det en hel del att tänka på.

Inkomstplanering

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Från och med inkomståret 2020 är den s k värnskatten på 5% slopad så det finns numera bara en brytpunkt. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är följande för inkomståret 2020:
 • Brytpunkt
  523 200 kr
  För personer fyllda 65 år vid årets ingång gäller följande brytpunkter:
  Brytpunkt
  575 500 kr
 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2020:
 • PGI* 539 076 kr
  SGI 378 400 kr
  FGI 473 000 kr
  *före allmän pensionsavgift

 • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier (se Förbrukningsinventarier i Faktabanken) är direkt avdragsgilla. Inköp understigande 23 650 kr exklusive moms för räkenskapsår som avslutas under 2020 är direkt avdragsgilla.
 • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2020. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna 10,21% istället för 31,42%. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.
 • låta aktiebolaget köpa en skattefri s k coronagåva för högst 1 000 kr inklusive moms (observera att en sådan gåva måste lämnas till samtliga anställda i bolaget för att vara skattefri).
 • låta aktiebolaget installera en laddstation vid bostaden om du har en laddbar bil som förmånsbil. Om installationen görs senast 31 december 2020 är detta en skattefri förmån så länge laddstationen inte utnyttjas för laddning av en privat bil eller för närståendes räkning.

Fåmansföretagare

Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier (se Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken). Det är lönen under 2020 som påverkar om reglerna får användas och hur stort utrymme som får utnyttjas under 2021.

Enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och är född 1955 eller närmar dig 65-årsdagen inom något år. Egenavgifterna blir nämligen lägre fr o m det år du fyller 66 år (10,21%). Detsamma gäller den som före 65 års ålder tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

Observera att det för beskattningsåret 2019 var möjligt att sätta av upp till 100% av överskottet till periodiseringsfond. Den som inte utnyttjade detta och nu kommit på att man vill göra det kan begära omprövning av föregående års deklaration.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Skatten på positiv räntefördelning är 30%. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande.

Kapital

Även i inkomstslaget kapital finns det några saker man kan göra inför årsskiftet som förbättrar skatteutfallet. Här är några vanliga åtgärder:

 • Om makar har lån, kan det löna sig att rätt make gör ränteavdragen. Nettoränteavdraget (inkomsträntor minus skuldräntor) ger 30% i skattereduktion på belopp upp till 100 000 kr, men bara 21% i skattereduktion på överskjutande belopp. En make som har mycket låga inkomster och därmed inte betalar någon, eller låg skatt, kanske inte heller kan utnyttja skattereduktionen. Observera att om en make ska kunna göra ränteavdrag måste den maken stå som låntagare (ensam eller tillsammans med den andre maken) och dessutom faktiskt ha betalat räntan.
 • Har du gjort aktieförluster under 2020 och har uppskov på grund av tidigare aktiebyten kan du välja att ta fram uppskovet till beskattning och kvitta det mot årets förluster eller sälja aktier med latenta vinster för att på så sätt utnyttja förlusterna på bästa sätt. Du kan även återföra uppskov som du har sedan försäljning av en privatbostad för att kvitta det mot underskott i inkomstslaget kapital.
 • Om du har sålt en permanentbostad under de senaste fem åren men inte ansökt om uppskov kan du begära en omprövning av inkomstdeklarationen och få uppskov i efterhand. Regeringen har föreslagit att uppskovsräntan ska slopas från och med beskattningsåret 2021, vilket gör det räntefritt att ”låna” den uppskjutna skatten från och med 1 januari 2021 (under förutsättning att riksdagen beslutar att godkänna förslaget). Slopandet av uppskovsränta ska gälla både nya och gamla uppskov. Fram till årsskiftet kan omprövning av inkomstdeklarationer för beskattningsåren 2014 och senare göras.
 • Utnyttja investeraravdraget för förvärv av aktier i mindre företag om förvärvet gjorts genom nybildning eller nyemission. Avdrag kan medges med 50% av ersättningen för aktierna. Om avdraget leder till underskott i inkomstslaget kapital blir skattereduktionen för detta underskott 30%. Tänk dock på att skattereduktionen bara får utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift och jobbskatteavdrag mm. Observera att avdraget inte får göras vid förvärv av andelar i företag som investeraren (eller någon närstående) direkt eller indirekt redan är eller har varit delägare i.

HUS-avdrag

Om ditt skatteunderlag för HUS-avdrag (ROT- och RUT-avdrag) beräknas bli lägre än din preliminära skattereduktion för hushållstjänster bör du se till att öka dina inkomster om du har möjlighet. Den skattereduktion du inte kan utnyttja ett år får inte sparas till kommande år, utan faller bort.

HUS-avdraget får bara utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter att skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjuk- och aktivitetsersättning, fackföreningsavgift och underskott av kapital har gjorts.

Du kan öka dina inkomster (och därmed ditt skatteunderlag för HUS-avdrag) genom t ex

 • återföring av uppskov
 • återföring av periodiseringsfond och expansionsfond
 • avstå från nya avsättningar och pensionssparavdrag
 • extra uttag av lön (om du har möjlighet).

Om betalningen för HUS-arbetena görs efter årsskiftet får du skattereduktionen nästa år istället. Kanske det går att förhandla om en längre kredittid?

Tänk på att om du har gjort HUS-betalningar under 2020 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast 31 januari 2021 för att du ska kunna få någon skattereduktion.

Jämkning och preliminärdeklaration

Om du räknar med att få överskjutande skatt kan du begära ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). På så sätt får du skatteåterbäringen före årsskiftet genom att skatteunderlaget för december blir lägre. Observera att man måste ansöka om jämkning varje år, det går inte att ha stående jämkning.

Företag som har betalat för mycket F-skatt under året kan skicka in en preliminär inkomstdeklaration för 2020 för att få ändrad beräkning av F-skatten och på så sätt få eventuell skatteåterbäring tidigare.