Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft.

Villkor för stöd

Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs också att nettoomsättningen har minskat med minst 30% för stödperioden mars – april jämfört med motsvarande period 2019. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni – juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig:

Stödperiod Omsättningstapp

mars-april

30%

maj

40%

juni-juli

50%

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Om räkenskapsåret var längre eller kortare än tolv månader ska kravet på minsta omsättning (200 000 kr) justeras i motsvarande mån.

Ett nystartat företag har ett första räkenskapsår på 18 månader. För att kunna få omsättningsstöd måste omsättningen för detta räkenskapsår uppgå till minst 18/12 x 200 000 = 300 000 kr.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr.

För att få stöd måste stödet dock uppgå till minst följande belopp:

  • 2 000 kr för stödperioden mars-april
  • 1 000 kr för stödperioden maj
  • 2 000 kr för stödperioden juni-juli

Nisse jobbar med ljus och ljud

Nisse har en enskild firma med verksamhet inom ljud och ljus. När corona kom avbokades nästan alla arrangemang där han skulle ha skött ljud och ljussättning.

Under juni-juli 2019 hade Nisse en nettoomsättning på 200 000 kr. Motsvarande period under 2020 var nettoomsättningen 15 000 kr. Ett omsättningstapp på 200 000 – 15 000 = 185 000 kr, dvs 185 000 / 200 000 = 92,5%.

Omsättningstappet är alltså mer än 50% och eftersom Nisse uppfyller övriga kriterier kan han få omsättningsstöd med 75% x 185 000 = 138 750 kr.

Stödet är dock begränsat till 120 000 kr, så detta är det högsta belopp Nisse kan få.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilde näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara 0 kr.

Stödet ska minskas med andra erhållna stöd

Stödet ska minskas med belopp som man fått i:

  • försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på.
  • hyresstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • kulturstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • omställningsstöd som lämnats för den period som ansökan avser.

Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Det blir länsstyrelsen som beslutar om omsättningsstödet och Boverket som sköter utbetalningen. Ansökan ska ske på ett formulär som kommer att finnas på Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019.

Reglerna träder i kraft 9 november 2020 och ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2021.

SFS 2020:893