Momslyft på reparationer vid byte av hyresgäst

Högsta förvaltningsdomstolen gav inte bolaget rätt till momslyft på renoveringskostnader som uppstod i samband med att de bytte från en momspliktig till en icke momspliktig hyresgäst.

Frivilligt momsinträde

Fastigheter som används i stadigvarande uthyrning till momspliktiga hyresgäster kan momsbeläggas, så kallat frivilligt momsinträde. Fördelen med att ha en momsbelagd lokaluthyrning är rätten att lyfta moms på alla utgifter som hör till lokalen.

Bytte hyresgäst

Ett bolag hyrde ut kontorslokaler i sin fastighet med moms till en momspliktig hyresgäst. Successivt under 2015 flyttade dock den momspliktiga hyresgästen ut från lokalerna. I april samma år ingick bolaget ett nytt hyresavtal med en hyresgäst som inte skulle driva momspliktig verksamhet i lokalerna. Den nya hyresgästen tillträdde lokalerna 2016.

Lyfte moms på renoveringskostnaderna

Fastigheten var i stort behov av renovering och ombyggnad och under sommaren 2015 påbörjades byggarbetet. Bolaget lyfte momsen på renoveringskostnaderna.

Skatteverket godkände dock inte momslyftetmed motiveringen att renoveringsåtgärderna inte hade ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momspliktiga verksamheten. Åtgärderna kunde inte heller anses nödvändiga för att avveckla den tidigare uthyrningsverksamheten.

Beslutet överklagades

Bolaget överklagade och menade att kostnaderna i huvudsak avsåg reparations- och underhållsåtgärder som var nödvändiga på grund av den tidigare hyresgästens förslitning av lokalerna. Bolaget hänvisade till ett avgörande från EU-domstolen (Fini H, C-32/02), och framhöll att kostnaderna hade samband med den tidigare momspliktiga uthyrningen och att de därmed hade rätt att lyfta momsen på kostnaderna.

Fallet har nu slutligen avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Inte rätt till momslyft

HFD började med att konstatera att rätt till momslyft i en momspliktig verksamhet föreligger såväl för kostnader som uppkommer innan verksamheten inleds som för kostnader som uppkommer när verksamheten avvecklas, (Fini H, C-32/02).

HFD ansåg dock att bolagets situation inte kunde likställas med den situation som behandlades i den av bolaget hänvisade EU-domen. I det fallet var det en restaurangverksamhet som enligt avtal under en tid var skyldig att fortsätta att betala hyra trots att restaurangverksamheten hade upphört. Skyldigheten att betala hyra ansågs då vara en direkt följd av den tidigare momspliktiga verksamheten. På samma sätt som att rätten till momslyft hade funnits mellan inledandet och avslutandet av verksamheten fanns det rätt till momslyft efter att verksamheten hade upphört.

I den nu aktuella situationen fortsatte uthyrningen av fastigheten efter renoveringen, men då var uthyrningen momsfri. Renoveringskostnaderna kunde därför inte anses ha ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momspliktiga uthyrningen. Bolaget fick därmed inte rätt att lyfta moms på renoveringskostnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolen 2412-2414-19