Bidrag som minskar löneunderlaget

Ska stödet för korttidsarbete och ersättningen för sjuklönekostnader minska löneunderlaget vid beräkningen av kapitalbeskattad utdelning (gränsbelopp) för kvalificerade andelar i fåmansföretag?

Svar:

Vid beräkning av löneunderlaget ska ersättningar till anställda inte räknas med till den del de täcks av statligt bidrag för lönekostnader. Enligt Skatteverket ska samtliga bidrag som använts för sådana lönekostnader som får räknas med i löneunderlaget minska detta underlag. Detta gäller enligt Skatteverket t ex stöd för korttidsarbete och ersättning för sjuklönekostnader.

Observera dock att den del av bidraget som ska täcka socialavgifter eller andra kostnader än löner, inte ska minska löneunderlaget. En proportionering ska därför göras utifrån hur stor del av bidraget som ska täcka löner respektive arbetsgivaravgifter mm. Procentsatserna för arbetsgivaravgifterna kan variera beroende på ålder, stödområde, tillfällig nedsättning, växa-stöd mm. Proportioneringen ska enligt Skatteverket ske utifrån de faktiska avgifter bidraget varit avsett att täcka.

Företaget har fått ersättning för sjuklönekostnader med 28 000 kr under juli, varav 28 000/1,3142 = 21 306 kr var sjuklön och 6 694 kr arbetsgivaravgifter. Löneunderlaget ska alltså minskas med 21 306 kr.

Se även Utdelning i Fåmansföretag i Faktabanken.