Skattereduktion för grön teknik

Regeringen föreslår att bidraget för solceller slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Bidrag för solceller mm

I dagsläget finns det möjlighet att få bidrag för installation av solceller (20% av kostnaden). Bidraget söks via länsstyrelsen, som handlägger och beslutar om bidrag ska ges. Ett problem är dock att de anslagna pengarna i regel inte räcker till, trots att regeringen de senaste åren mer än fördubblat anslagen. Ansökningarna läggs därför på hög hos länsstyrelsen, som betalar ut bidrag i takt med att de får nya anslag. Ibland får de som söker vänta till nästa års budget, ibland till och med till nästnästa års budget.

Förutom detta bidrag, så kan privatpersoner också ansöka om bidrag för att lagra egenproducerad elenergi (60% av kostnaden) och för installation av laddningspunkt för elfordon (50% av kostnaden).

Regeringen föreslår nu att dessa bidrag slopas för privatpersoner. Men man vill även fortsatt stimulera dessa investeringar. Istället för bidrag ska man få en skattereduktion – vilket ger en direkteffekt på kostnaden för investeringen.

Skattereduktion – som ROT enligt fakturamodell

Regeringen föreslår nu att bidragen byts ut mot en skattereduktion enligt en fakturamodell, alltså precis på samma sätt som ROT- och RUT-avdrag hanteras. Köparen av solcellsanläggningen får då en preliminär skattereduktion direkt på fakturan, och utföraren begär utbetalning av beloppet från Skatteverket (se ROT- och RUT-avdrag i Faktabanken).

En skattereduktion minskar den slutliga skatten genom avräkning mot statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Den nya reduktionen kommer att avräknas efter ROT- och RUT-avdrag och före skattereduktion för gåvor (se Skattereduktion i Faktabanken).

Grön teknik

Enligt regeringens förslag ges skattereduktionen för installation av grön teknik. Med detta menas installation av:

  • nätanslutet solcellssystem
  • system för lagring av egenproducerad elenergi
  • laddningspunkt till elfordon.

Installationen ska vara hänförlig till ett småhus, tomtmark till småhus eller en ägarlägenhet. Den som får skattereduktionen ska också vara ägare till t ex huset. Installationen ska vara hänförlig till hushållet (ej näringsverksamhet) för den som begär skattereduktionen eller dennes föräldrar.

Skattereduktion med 15% respektive 50%

Enligt förslaget ska skattereduktion lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms). Skattereduktionen föreslås bli:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktion för grön teknik ska lämnas med högst 50 000 kr per år.

Elektronisk betalning och andra krav

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att betalningen för installationen har gjorts elektroniskt. Den som utför installationen måste vara godkänd för F-skatt vid avtalet om installationen träffas eller när betalningen görs.

Kan inte kombineras med andra stöd

Det går inte få skattereduktion för grön teknik om man har sökt ROT-avdrag för samma åtgärder, eller om man fått försäkringsersättning eller andra bidrag för arbetet eller materialet.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft 1 januari 2021, och tillämpas på installationer som utförts och betalats efter 31 december 2020.

Regeringens prop. 2020/21:1