Garage för bilverkstad var del av bostad

Verkstadslokalen i det 18 meter långa garaget rymde tre bilar och hade bland annat billyft, hög rejäl port och egen dörringång. Trots detta så drabbades verksamheten av avdragsförbudet gällande moms på stadigvarande bostad.

Bilverkstad i hemmet

Enskilda näringsidkaren Olle drev en bilverkstad belägen på privatbostadsfastigheten. Verkstadslokalen i garaget var 18 meter lång, 5 meter bred, 4 meter hög och där fick man plats med minst tre bilar. In till verkstaden fanns en stor port samt ytterligare en ingång med dörr. Garaget hade – enligt Olle – anpassats till verksamheten genom att det fanns en billyft, specialdragen el, hyllor, verktygsköp anpassad armatur och spilloljebehållare.

I direkt anslutning till verkstaden fanns ett kontor, avskilt med en branddörr. Kontoret hade anslutning till byggnadens bostadsdel genom en dörr till källaren.

Skatteverket nekade Olle momslyft på vissa kostnader, med motiveringen att inköpen hörde till stadigvarande bostad, och att momsen därför inte får lyftas.

Förvaltningsrätten – ej avskild från bostadsdelen

Även om momsen inte får lyftas på stadigvarande bostad visar rättspraxis att momslyft dock bör medges om byggnaden eller byggnadsdelen på något vis har anpassats för verksamheten, och då denna del är klart avskild från bostadsdelen.

Förvaltningsrätten ansåg att garaget i viss mån hade anpassats, framförallt genom installationen av billyften. Övrig inredning var inte anpassningar som gjorde att byggnaden särskilde sig från vanliga villagarage, enligt förvaltningsrätten.

När det kom till frågan om verksamheten hade avskilts från bostadsdelen, konstaterade rätten att det endast var en invändig dörr som skiljde bostadsdelen från de delar av byggnaden som användes i verksamheten. Näringsdelarna av byggnaden saknade också tillgång till toalett och/eller rinnande vatten, varför rätten förutsatte att privata delar av byggnaden användes för handtvätt mm.

Detta innebar att det inte blev något momslyft för Olle pga förbudet mot momslyft på stadigvarande bostad.

Kammarrätten

Olle överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som dock delade förvaltningsrättens uppfattning.

Domen är i skrivande stund inte överklagad och vinner laga kraft i slutet av oktober.

Kammarrätten i Göteborg, 2972-20