Differentierad utdelning godkändes

Differentierad utdelning i samband med att den ena av aktieägarna vill avveckla sitt ägande i bolaget hade enligt Skatterättsnämnden inget att göra med delägarens arbetsinsats i bolaget. Utdelningen skulle därmed beskattas som utdelning enligt fåmansreglerna.

Bakgrund

Två bröder, A och B, ärvde sin pappas företag. Bröderna hade olika uppfattningar om företagets framtid. B ville lämna företaget och A ville driva det vidare. Eftersom B ville dra sig ur bolaget funderade de på att man på bolagsstämman skulle besluta om att endast B skulle få utdelning motsvarande det halva utdelningsbara kapitalet. Därefter skulle B överlåta sina aktier till A.

Frågor till Skatterättsnämnden

Bröderna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan som uppstod i och med det tänkta tillvägagångssättet. Bröderna ville veta om det, inför överlåtelsen av aktierna, var möjligt att lämna utdelning till endast en av aktieägarna och om en sådan utdelning skulle beskattas som utdelning enligt fåmansreglerna eller bara i inkomstslaget tjänst (se Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken).

Tidigare rättspraxis

I sin bedömning hänvisade SRN till en tidigare dom (RÅ 2000 ref 56) där Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade att det normalt inte finns någon anledning att se ett belopp, som enligt ett beslut av bolagsstämman har betalats ut till aktieägarna, som något annat än utdelning. En annan dom från HFD (2019 ref 52) visade dock att om det finns en koppling mellan aktieägarnas arbetsinsats i bolaget och utdelningen, kan det bli aktuellt att betrakta utdelningen som ersättning för en arbetsprestation, vilket ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Utdelning enligt SRN

I det aktuella bolaget hade samtliga aktier lika rätt till utdelning, men delägarna ville att det bara var B som skulle få utdelning. Detta hade enligt SRN inget att göra med delägarnas arbetsinsatser i bolaget, utan orsaken var att det endast var A som ville driva verksamheten vidare i bolaget. Utdelningen till B skulle därmed skattemässigt behandlas som utdelning enligt fåmansreglerna.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Skatterättsnämnden 98-19/D