Nekades avdrag för aktieägartillskott

Delägaren hävdade att han gjort ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget vilket han gjorde avdrag för vid kapitalvinstberäkningen. Han fick dock inte avdrag för någon del av insättningen då större delen av beloppet hade satts in före det att delägaren hade registrerats som ägare i bolagets aktiebok.

Sålde aktier med vinst

Niklas köpte aktier för 25 000 kr i ett bolag och registrerades som ägare i aktieboken 25 mars 2015. I september samma år sålde han aktierna i bolaget för 695 000 kr.

När det var dags att deklarera kapitalvinsten ansåg Niklas att, förutom köpeskillingen på 25 000 kr, skulle en insättning han gjort till bolaget om 695 000 kr räknas med i aktiernas anskaffningsvärde.

Enligt Niklas var insättningen till bolaget ett ovillkorat aktieägartillskott som skulle räknas med i aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgiften).

Kapitalvinst

Skatteverket godkände dock inte Niklas deklaration. Enligt aktieboken hade Niklas blivit ägare till aktierna 25 mars 2015. Av det insatta beloppet om 695 000 kr hade 620 000 kr överförts innan den 25 mars. Det var endast 75 000 kr som skulle kunna vara ett ovillkorat aktieägartillskott. Det fanns dock inget i bolagets årsredovisningar som visade att ett sådant tillskott hade gjorts. Det hade heller inte på annat sätt visats att insättningen var ett ovillkorat aktieägartillskott. Niklas anskaffningsvärde för aktierna var därmed bara 25 000 kr, vilket betydde att han skulle beskattas för en kapitalvinst om 670 000 kr (695 000 – 25 000). Eftersom Niklas inte hade något sparat utdelningsutrymme skulle hela vinsten beskattas som en ej pensionsgrundande tjänsteinkomst (se Kapitalvinst – fåmansföretag i Faktabanken).

Niklas överklagade Skatteverkets beslut.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten ansåg att Niklas inte hade kunnat göra det sannolikt att han haft ett omkostnadsbelopp som översteg 25 000 kr som var hans anskaffningsutgift för aktierna. Skatteverkets bedömning var därmed riktig och Niklas skulle beskattas för en kapitalvinst på 670 000 kr.

Kammarrätten höll med

Niklas överklagade till kammarrätten som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte meddelat om de beviljar prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm 5063-19