Avdrag för advokatkostnader

I samband med försäljning av aktier i ett fåmansföretag blev det en tvist om köpeskillingen och jag anlitade då en advokat. Är advokatkostnaderna avdragsgilla vid beräkningen av kapitalvinsten?

Svar:

Om advokat- och/eller rättegångskostnaderna kan hänföras till en intäkt är de avdragsgilla vid beräkningen av kapitalvinsten. Det kan t ex gälla en tvist om köpeskillingen av en fastighet, aktier eller andra tillgångar. Avdrag kan även medges om man tvingas betala motpartens kostnader. Däremot kan man inte få avdrag för den del av kostnaden som täcks av någon försäkring, t ex en hemförsäkring.

Enligt Skatteverket är det inte möjligt att få avdrag för advokatkostnader vid t ex hävning av köp, eftersom det då inte finns någon intäkt som avdraget kan göras från. Detsamma gäller om tvisten gäller en tilläggsköpeskilling och utgången blir att säljaren inte får någon ytterligare ersättning (och därmed ingen intäkt att göra avdrag från).

Enligt Skatteverket meges inte avdrag för advokatkostnader som gäller processer som är utsiktslösa eller som uppkommit på grund av personens vårdslöshet.

Advokatkostnader som gäller tvister som avser benefika fång (t ex arv, gåva, bodelning, testamente), samägande eller skatteprocesser är inte avdragsgilla.