Återta beslutad utdelning pga corona

Jag har en kund som gjorde ett tidigt bokslut och beslutade om utdelning i början av mars. Sedan kom corona... Finns det någon möjlighet att återta eller skjuta på utdelningen och vad händer vid beskattningen i så fall?

Svar:

Om bolagsstämman har tagit beslut om utdelning är beslutet oåterkalleligt om det inte finns något som gör att beslutet kan klandras (se nedan). Aktieägaren får då en fordran på bolaget som varken bolaget eller borgenärer skulle kunna kräva att denne avstår ifrån. Enligt Skatteverket innebär det att beslutad utdelning har varit disponibel även om ägaren avstår från utdelningen eller betalar tillbaka den. Aktieägaren ska därför beskattas för utdelningen. En eventuell återbetalning behandlas då som ett kapitaltillskott till bolaget. Enligt Skatteverket gäller detta dock inte om det rör sig om en korrigering av en beloppsmässigt felaktig utdelning eller liknande.

Enligt Skatteverket ska en utdelning inte beskattas om någon klandrar beslutet om utdelning och får det upphävt på civilrättsliga grunder. Detta gäller dock under förutsättning att utdelningen inte har betalats ut eller att aktieägaren har betalat tillbaka en redan utbetald utdelning. Om en aktieägare har blivit beskattad för utdelningen år 1 och återbetalningen sker år 2 anser Skatteverket att en omprövning ska ske av beskattningsår 1.

Ett bolagsstämmobeslut kan klandras inom tre månader om det inte har kommit till i behörig ordning eller på annat sätt strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. I vissa undantagsfall gäller en längre frist för klander.

För att slippa beskattning krävs alltså att utdelningsbeslutet klandras och att det upphävs på civilrättsliga grunder. Ett beslut om utdelning kan t ex klandras om utdelning lämnas trots att bolaget inte har fritt eget kapital.