Enklare att hålla bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har beslutat om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta för bolag och föreningar att genomföra sina stämmor under rådande pandemi. En stämma ska t ex kunna hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med möjlighet till poströstning.

Digital stämma med poströstning

Styrelsen i ett aktiebolag får inför en bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas fysiskt (på en viss plats) utan enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna.

Inför en sådan digital stämma ska ägarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Motsvarande tillfälliga regler har också införts för ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Poströstningen ska genomföras enligt gällande regler i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Helt digital stämma

Om ägarna/medlemmarna är överens om det, kan man låta bli att anordna poströstning och genomföra stämman enbart genom elektronisk uppkoppling. På så sätt kan onödig administration undvikas i t ex mindre bolag och föreningar där det inte finns något behov av att erbjuda möjlighet till poströstning.

Stämma med enbart poströstning

Styrelsen i aktiebolag/föreningar kan också enligt de tillfälliga reglerna besluta om att stämman ska genomföras med enbart poströstning.

Om man har beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning, ska ägarna/medlemmarna kunna nyttja även sina övriga rättigheter via post. Man ska bland annat ges möjlighet att ta ställning till om något eller några av ärendena på dagordningen ska bordläggas och behandlas vid ett senare tillfälle, som ägarna/medlemmarna då ska ha rätt att närvara vid. Ett ärende ska bordläggas om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ikraftträdande

De nya reglerna trädde i kraft 18 maj 2020 och får tillämpas på stämmor som hålls senast 31 december 2020.

Regeringens prop 2019/20:163, Civilutskottets betänkande 2019/20:CU29