Skattefri parkering och gåvor till anställda

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att anställda tillfälligt ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till sammanlagt 1 000 kr.

Skattefria gåvor och parkeringsförmån

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. Från denna regel finns tre undantag:

  • julgåva
  • jubileumsgåva
  • minnesgåva

Läs mer i Gåvor till anställda i Faktabanken.

Om arbetsgivare erbjuder fri parkering för anställdas privata bilar, så är det också normalt en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet.

Tillfällig skattefrihet för parkering

Regeringen föreslår nu en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

Skattefriheten för parkering ska gälla retroaktivt från och med april och under resten av 2020. Detta ska gälla alla yrkesgrupper och i hela landet.

Syftet är minska smrittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Extra skattefri gåva

Regeringen föreslår också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda under 2020. Detta ska alltså gälla förutom de skattefria gåvor som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler (se ovan).

Bakgrunden till detta förslag är att många företag och kommuner vill hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Skarpa förslag kommer i extra ändringsbudget

Regeringen meddelar att de kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget.

Lagrådsremiss 2020-05-07