Sänkt kostnad för anstånd

Regeringen har kommit överens med oppositionen i riksdagen att sänka kostnaden för anstånd med skatt till mer än hälften. Finansdepartementet har nu presenterat förslagen i en promemoria.

Kostnaden minskar till hälften

Om anstånd med skatt (preliminärskatteavdrag och socialavgifter) och moms beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan), även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas.

Regeringen har nu kommit överens med oppositionen i riksdagen om att lägga fram ett förslag att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Enligt regeringens förslag ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för drygt 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Max sex månader

Om den skattskyldige från början har begärt en kortare anståndstid än ett år och senare vill förlänga anståndstiden för tidigare beviljat anstånd föreslår regeringen att de tidigare sex månaderna utan anståndsavgift ska beaktas. Tiden utan anståndsavgift (för samma skatter och avgifter) kan alltså sammanlagt vara högst sex månader.

Återkalla anståndet

Enligt regeringens förslag ska Skatteverket återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs. Anståndet kan också återkallas om beslutet har blivit felaktigt på grund av att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara fall där det kan konstateras att det företag som beviljats anstånd har använts som ett verktyg för att begå ekonomisk brottslighet.

I linje med tidigare beslut

Den nya lägre kostnaden för anstånd ligger i linje med det tidigare beslutet om anstånd av skatt och avgifter då riksdagen skrev att de förutsätter att regeringen kommer att följa frågan om räntans storlek och kan komma att agera för att justera räntan.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020.

Finansdepartementets promemoria Fi2020/01853/S3