Anstånd med inbetalning av helårsmoms

Riksdagen har beslutat att även de som har helårsmoms ska omfattas av en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning.

Anstånd med helårsmoms

Riksdagen har tidigare beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter. Anstånden gäller även för moms som betalas månads- eller kvartalsvis, se tidigare artikel Anstånd med inbetalning av skatt och moms. Anstånd med helårsmoms omfattades dock inte av detta beslut.

Riksdagen har nu tagit ett nytt beslut om att anståndet även ska gälla för helårsmoms. Enligt beslutet kan anstånd med betalning beviljas för moms som avser ett beskattningsår och som deklareras under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021.

Om inbetalning av momsen som redovisas 27 december 2019 till mars 2020 redan har skett när anståndet beviljas kommer motsvarande belopp att krediteras som en inbetalning på skattekontot.

Anståndsavgift

Precis som när det gäller anstånd med inbetalning av skatt och månadsmoms eller kvartalsmoms ska anstånd som beviljats för betalning av helårsmoms, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan) som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas. För ett aktiebolag motsvarar anståndskostnaden en avdragsgill ränta på ca 6%.

Anståndsavgiften tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften ska senast betalas då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Observera att denna storlek på anståndskostnaden är vad riksdagen har beslutat om. Regeringen har senare kommit överens med oppositionen i riksdagen om att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt och moms. Kostnaden för anstånd ska motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för ca 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 6 april 2020.

Regeringens prop. 2019/20:151, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55