Anstånd med inbetalning av skatt och moms

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset har riksdagen nu beslutat om en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms.

Tillfälligt anstånd

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet har riksdagen beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter. Anståndet ska även gälla moms (helårs-, månads- eller kvartalsvis).

Anståndet kan beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndet gäller för redovisningsperioderna januari – september 2020.

Anstånd med betalningen för helårsmoms gäller för moms som redovisats under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021.

Om inbetalning för redovisningsperioderna januari – mars, respektive inbetalning av helårsmoms som deklareras 27 december 2019 till 17 januari 2021, redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket. Motsvarande belopp kommer då att krediteras som en inbetalning på skattekontot.

Anståndstidens bortre gräns

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd.

Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.

Det betyder att när det gäller anstånd med inbetalning av moms, vars redovisningsperiod är en månad eller ett kvartal, kan anståndet som längst gälla till och med 12 november 2021. För avdragen skatt och arbetsgivaravgifter kan anståndet som längst gälla till och med 12 oktober 2021.

Anståndstiden för helårsmoms kan vara som längst till och med 17 januari 2022.

Anståndsavgift

Riksdagen har beslutat att om anstånd beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan) som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften ska senast betalas då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Anna har fått anstånd med 48 000 kr i skattebetalningar. Förfallodagen för skatterna var 12 april och Anna har fått anstånd till 12 juli (dvs i 91 dagar).

Anståndsavgiften blir 0,3% x 3 månader x 48 000 = 432 kr

Kostnadsräntan blir 91/365 x 1,25% x 48 000 = 149,59

Den sammanlagda kostnaden för anståndet blir alltså 432 + 149,59 = 581,59 kr.

Anståndskostnaden är inte avdragsgill.

För ett aktiebolag motsvarar anståndskostnaden en avdragsgill ränta på ca 6%.

Observera att denna storlek på anståndskostnaden är vad riksdagen har beslutat om. Regeringen har senare kommit överens med oppositionen i riksdagen om att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt och moms. Kostnaden för anstånd ska motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för ca 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Den nya lägre anståndsavgiften ligger i linje med det tidigare beslutet då riksdagen skrev att de förutsätter att regeringen kommer att följa frågan om räntans storlek och kan komma att agera för att justera räntan.

Inget anstånd för oseriösa företag

Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa som kan få anstånd. Företag med stora skatteskulder kan inte beviljas anstånd.

Byte av redovisningsperiod

Riksdagen har även beslutat att införa bestämmelser om att det inte ska gå att kombinera anstånden med momsinbetalningarna. Den som byter redovisningsperiod från ett beskattningsår får antingen beviljas anstånd för sin helårsmoms eller anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad moms.

Ikraftträdande

Reglerna för anstånd med inbetalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter respektive moms, vars redovisningsperiod är en månad eller ett kvartal, trädde i kraft 30 mars 2020. Det innebär att Skatteverket från och med detta datum kan bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.

Reglerna för anstånd med inbetalningen av helårsmoms trädde i kraft 6 april 2020.

Ansökan om anstånd

Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från den 30 mars. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor.

Regeringens prop. 2019/20:132 och 2019/20:151, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU53 och 2019/20:FiU55