Inget ROT-avdrag på komplementhus

Ombyggnaden av en äldre bastubyggnad gav inte rätt till ROT-avdrag eftersom byggnaden räknades som ett komplementhus till ett nybyggt bostadshus.

Byggde om en gammal bastu

Peter äger en fastighet där det finns två småhus, ett äldre och ett nybyggt bostadshus. På fastigheten finns även en komplementbyggnad i form av en bastu. Under 2017 utförde Peter ett större byggnadsarbete på bastun. Arbetet bestod av rivning och ombyggnation samt spackling, isolering och läggning av klinkers. Peter yrkade ROT-avdrag på arbetskostnaden.

ROT-avdraget godkändes inte

Skatteverket godkände dock inte ROT-avdraget. Bakgrunden var att fastigheten hade två bostadsbyggnader, ett äldre med värdeår 1969 och ett nybyggt med värdeår 2015. Den nyare byggnaden var den mest värdefulla. Skatteverket ansåg att samtliga komplementhus på fastigheten skulle tillhöra den nya bostadsbyggnaden, eftersom den byggnaden var den mest värdefulla. Att avdraget nekades berodde på att ROT-avdrag för om- och tillbyggnader inte medges för ett nybyggt hus under de första fem åren som huset är befriat från fastighetsavgift (IL 67 kap §13c). Däremot går det att få ROT-avdrag för reparationer och underhåll även under denna period. De arbeten som hade utförts på bastun var om- och tillbyggnadsarbete som alltså inte ger rätt till ROT-avdrag under de fem första kalenderåren efter det beräknade värdeåret 2015.

Beslutet överklagades

Peter överklagade beslutet och menade att arbetet hade utförts på en gammal byggnad som sedan länge hade haft fastigsavgift. Att byggnaden plötsligt skulle omfattas av en undantagsregel på grund av att en ny huvudbyggnad hade byggts på fastigheten kunde inte vara syftet med lagstiftningen.

Skatteverkets beslut stod fast

Kammarrätten ansåg att Peter hade visst fog för sin uppfattning. Skatteverkets beslut innebär nämligen att ett ombyggnadsarbete på ett komplementhus som skulle ge rätt till ROT-avdrag vid en tidpunkt inte har rätt till avdraget vid en senare tidpunkt, om det däremellan har uppförts ett nytt småhus på fastigheten som är mer värdefullt än det befintliga småhuset. Det medför att ordningsföljden av olika arbeten på en byggnad kan få betydelse för rätten till ROT-avdrag, vilket inte kan ha varit avsikten med bestämmelsen. Kammarrätten ansåg dock att reglerna inte kan förstås på annat sätt än att det aktuella komplementhuset, när nu arbetet har utförts i den ordning som skett, ska ingå i samma värderingsenhet som det nyare bostadshuset på fastigheten. Därmed gjorde kammarrätten samma bedömning som Skatteverket och beslutet stod därmed fast.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen (1012-20).

Kammarrätten i Jönköping 2619-19