Donerat lager blev en dyr affär

Ägaren till en souvenirbutik bestämde sig för att lägga ned verksamheten och gav bort hela lagret till välgörenhetsorganisationer. Det blev dock en dyr affär, då detta innebar uttagsbeskattning, uttagsmoms och ett rejält skattetillägg.

Lasse hade en souvenirbutik

Lasse drev under många år en souvenirbutik i Stockholm. När det blev dags att lägga ned butiken, så bestämde han sig för att donera kvarvarande varulager till Myrorna och Stadsmissionen. Ett lager som enligt Lasse saknade värde, vilket också var anledningen till att han skänkte bort det.

Skatteverket ville beskatta

Att lagret var värdelöst och saknade värde var dock inte en uppfattning som delades av Skatteverket.

När det gällde att beräkna lagrets värde hänvisade Skatteverket till Lasses deklarationer och tidigare lämnade uppgifter. Utifrån detta kom man fram till att lagrets marknadsvärde var ca 931 000 kr. Lasse skulle alltså beskattas för detta uttag och uttagsmoms skulle också beräknas. Dessutom skulle Lasse betala skattetillägg (40% av den inkomstskatt och 20% av momsen) som han undanhållit staten då han lämnat oriktig uppgift.

Lasse överklagade Skatteverkets beslut.

Lasse och Skatteverket i förvaltningsrätten

Lasse ansåg att det uttagna lagret skulle kostnadsföras eftersom han skänkt bort det till ideella organisationer. Om han skulle straffas för att han skänkt bort lagret, så ansåg han att varorna hade ett loppmarknadsvärde på 10% av inköpskostnaden och att det kan vitsordas som ”försäljningspris”.

Skatteverket å sin sida menade att uttagsbeskattning ska ske oavsett om det sker en överlåtelse av en tillgång från näringsverksamheten utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Att Lasse hade skänkt bort sina varor hade ingen betydelse. Uttag av en tillgång ska behandlas som om den avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.

Förvaltningsrätten korrigerade marknadsvärdet

Förvaltningsrätten ifrågasatte inte att Lasse skänkt bort varulagret, men konstaterade att det i sig inte innebär att varorna saknar ett värde. Lasse har inte lyckats visa att varorna saknade ett marknadsvärde eller att det var affärsmässigt motiverat att ge bort varorna. Varorna skulle således uttagsbeskattas.

När det gällde lagrets marknadsvärde tog förvaltningsrätten avstamp i statistik från SCB och kom då fram till att ett skäligt vinstpåslag var 36%. Förvaltningsrätten fastställde därmed marknadsvärdet på varorna till ca 796 000 kr, och detta var det värde som skulle uttagsbeskattas. Momsen skulle korrigeras efter detta värde.

Några skäl till att medge befrielse från skattetillägg, helt eller delvis, fann inte förvaltningsrätten.

Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom

Kammarrätten gjorde ingen annan bedömning än förvaltningsrätten, och Lasses överklagande avslogs.

Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som dock inte beviljade prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm 1639-19