Proportionering av betalning för hushållsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan arbetskostnaden och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.

Skattereduktion för arbetskostnaden

Fysiska personer som har utgifter för utfört hushållsarbete har under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion, ROT- och RUT-avdrag. Det är endast arbetskostnaden som kan ge rätt till reduktion. Kostnader för material, utrustning och resor får inte ligga till grund för skattereduktion. Läs mer om RUT- och ROT-avdrag i Faktabanken.

Skickade en ospecificerad faktura

Under 2015 målade Anton om ett hus utvändigt till ett fast pris och fakturerade kunden för arbetskostnaden med 80 000 kr. 2015 var ROT-avdraget 50% av arbetskostnaden och kunden betalade därför 40 000 kr till Anton. Den resterande delen av fakturabeloppet fick Anton utbetalt av Skatteverket.

Efter en kontroll beslutade Skatteverket dock att Anton skulle betala tillbaka hela det utbetalda beloppet om 40 000 kr eftersom det inte kunde uteslutas att fakturan även innehöll materialkostnader.

Arbetskostnaden uppskattades

Skatteverket uppskattade den totala arbetskostnaden till 32 000 kr (40% av fakturabeloppet), men ansåg att de 40 000 kr som kunden hade betalat i första hand var betalning för de kostnader som inte var berättigade till ROT-avdrag. Enligt Skatteverkets uppfattning betalade en köpare normalt sett hela kostnaden för sådant som inte ger rätt till skattereduktion och därefter en del av arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Eftersom den totala arbetskostnaden var 32 000 kr så var den resterande delen av fakturabeloppet (som inte var skattereduktionsgrundande) 48 000 kr. Alltså hade kunden enligt Skatteverket inte betalat någon del av arbetskostnaden.

Anton överklagade beslutet och ärendet hamnade till slut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolen

HFD ansåg att de 40 000 kr som kunden betalade till Anton får anses avse hälften av den sammanlagda kostnaden för arbete och material. De 40 000 kr som Skatteverket betalade ut till Anton täckte återstående delar av uppskattade kostnader för arbete och material. Anton hade fått sammanlagt 80 000 kr, dels från kunden och dels från Skatteverket, varav 32 000 kr avsåg den schablonberäknade arbetskostnaden. Kunden ska därför anses ha betalat 16 000 kr för arbetet. Den resterande delen av arbetskostnaden om 16 000 kr har Anton rätt att få från Skatteverket. Det betyder att Anton måste betala tillbaka 24 000 kr plus ränta till Skatteverket.

Förtydligande från Skatteverket

I en rättsfallskommentar påpekar Skatteverket att domen avser betalning för ROT-arbete som gjordes 2015 när skattereduktionen för sådant arbete var 50 procent av arbetskostnaden. Från och med 2016 uppgår skattereduktionen för ROT-arbete till 30 procent av arbetskostnaden. HFD:s dom är dock även tillämplig på ROT-arbeten som utförts och betalats 2016 eller senare.

Högsta förvaltningsdomstolen 586-19