Attefallare blir Bolundare

Från och med 1 mars 2020 blir det tillåtet att bygga komplementbostadshus på sammanlagt högst 30 kvm

Enligt dagens regler är det tillåtet att i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus bygga ett eller flera komplementhus eller komplementbostadshus på sammanlagt högst 25 kvadratmeter utan bygglov, s k Attefallshus.

Riksdagen har nu beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter från och med 1 mars 2020. Förslaget togs fram av finans- och bostadsminister Per Bolund och husen kallas därför populärt för Bolundare.

För komplementbyggnader (dvs byggnader som inte används som bostad) ska den tillåtna byggnadsarean fortfarande vara 25 kvadratmeter.

Syftet med reglerna är att det ska bli lättare att bygga och skapa nya bostäder för t ex studenter och ungdomar.

Regeringens prop. 2019/20:31 Civilutskottetsbetänkande 2019/20:CU6