Styrelsearvoden beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen har återigen fastställt att ersättning som ett bolag får för ägarens arbete som styrelseledamot i andra bolag ska beskattas som tjänsteinkomst.

Bakgrund

En advokat bedrev verksamhet i ett aktiebolag. Han hade flera uppdrag som styrelseledamot, varav ett som styrelseordförande i ett större bolag. Styrelsearvodet betalades till advokatens bolag. För att få veta hur arvodet skulle beskattas ansökte advokaten om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN).

Tjänsteinkomst enligt SRN

SRN konstaterade att vad gäller uppdraget som styrelseledamot så gäller enligt lag att det endast kan innehas av en fysisk person. Detta innebär enligt SRN att det finns en stark presumtion för att styrelsearvoden ska anses vara personliga och därför beskattas i inkomstslaget tjänst.

Överklagades till HFD

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som konstaterade att det finns en etablerad praxis som innebär att styrelsearvoden är ett personligt uppdrag som normalt ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget.

Det har dock accepterats att arvoden som betalats ut till ett bolag för uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser i ett annat företag har tagits upp som inkomst i det bolag som fått arvodena.

Tjänsteinkomst även enligt HFD

HFD påpekade att stor försiktighet bör iakttas om man ska förändra ett rättsläge som gällt under en längre tid. För att en ändring ska komma i fråga bör det därför krävas att ändringen framstår som angelägen. Det kan t ex vara om samhällsutvecklingen medfört att ett rättsläge inneburit olägenheter inom rättsordningen eller för samhällslivet i vid mening.

HFD ansåg att det inte kommit fram några skäl i detta fall för att avvika från praxis om att styrelsearvode ska beskattas hos ägaren personligen och som inkomst av tjänst. HFD fastställde därmed SRN:s förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 3978-18