Momsen vid kundförlust och prisnedsättning

I ett nytt ställningstagande har Skatteverket redogjort för hur momsen ska behandlas vid kundförluster och vid nedsättning av priset i efterhand.

Nytt ställningstagande från Skatteverket

Skatteverket har lämnat ett nytt ställningstagande som behandlar hur momsen ska justeras vid kundförluster och vid nedsättning av priset i efterhand, som exempelvis vid lämnade rabatter, hävning av köp, återtagande av vara samt när en kundfordran sätts ned genom ackord eller skuldsanering.

Kundförluster

För att få återföra utgående moms på en osäker kundfordran krävs det, enligt Skatteverket, att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Detta kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran av något annat skäl i praktiken är omöjlig att driva in.

Vid en kundförlust får säljaren återföra den utgående momsen utan att utfärda en kreditnota. I sådant fall behöver köparen heller inte justera den avdragna ingående momsen.

Om kunden mot förmodan betalar en kundförlust i efterhand ska säljaren redovisa utgående moms på den del av betalningen som kommit in.

Vad som menas med ”sannolikt”

När säljaren ska göra det sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld ska samtliga relevanta omständigheter räknas in. Om köparen har försatts i konkurs, eller om säljaren överlämnat sin fordran till Kronofogden som konstaterat att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden, har säljaren gjort det sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld.

Även om säljaren inte har kunnat göra det sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala kan det i undantagsfall vara fråga om en kundförlust om det visar sig att en fordran i praktiken är omöjlig att driva in. Detta kan enligt Skatteverkets bedömning främst bli aktuellt för kundfordringar av mindre värde.

Fordringar under 1 000 kr.

Enligt Skatteverkets bedömning får obetalda kundfordringar som understiger 1 000 kr behandlas som kundförluster, även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att

  • det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning samt att det skickats ut både en
  • betalningspåminnelse och
  • ett inkassokrav.

Eftersom det under sådana förhållanden inte är ekonomiskt försvarbart att behöva vidta ytterligare åtgärder för att driva in fordran är den enligt Skatteverkets bedömning i praktiken omöjlig att driva in.

Det finns också fall där det är mycket svårt eller näst intill omöjligt för säljaren att göra det sannolikt att visa att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld, exempelvis om köparen är bosatt utomlands och saknar tillgångar i Sverige. Om fordran då är mindre än kostnaderna som skäligen kan uppkomma för fortsatta indrivningsåtgärder i utlandet kan fordran också ses som i praktiken omöjlig att driva in.

Prisnedsättning i efterhand

Om priset på en vara sätts ned i efterhand ska en återföring av den utgående momsen ske i motsvarande mån. Priset kan sättas ned av olika anledningar. Det kan exempelvis bero på att det finns brister i varan eller tjänsten, på att köpet återgår, att köpet avbeställs efter att ett förskott har erlagts eller att mängdrabatt har givits i efterhand. Sådana typer av prisnedsättningar beror vanligen på en överenskommelse mellan köpare och säljare. Prisnedsättningen kan också grunda sig på att en tvist har avgjorts av en domstol eller skiljenämnd. Förutsättningen för att den utgående momsen ska få återföras i sådana fall är att säljaren utfärdar en kreditfaktura på prisnedsättningen till köparen. Köparen ska i sin tur återföra den ingående momsen som är hänförlig till det nedsatta priset.

Säljare och köpare kan också avtala om att momsen inte ska påverkas vid en prisnedsättning i efterhand. I så fall ska säljaren inte utfärda någon kreditfaktura och den utgående och ingående momsen ska inte regleras.

Nedsättning av priset genom ackord

Förluster som uppkommer vid ackord eller vid skuldsaneringar ska behandlas på samma sätt som vid nedsättning av priset i efterhand (se ovan). Detta under förutsättning att köparen inte längre har skyldighet att betala sin skuld till säljaren eller att skulden har fastställts till en slutgiltig nivå. Så är fallet vid ett lagakraftvunnet offentligt ackord, en lagakraftvunnen skuldsanering eller en F-skuldsanering samt vid ett fullföljt underhandsackord. Även i detta fall måste säljaren alltså utfärda en kreditfaktura för att momsen ska återfås.

Tillämpning från 1 mars 2020

Ställningstagande innebär ändring i sak vad gäller Skatteverkets tidigare syn på hur en förlust på en fordran vid ackord eller skuldsanering ska behandlas. Därför ska beslut på initiativ av Skatteverket med anledning av det nya ställningstagandet endast omfatta sådana företagsrekonstruktioner som inleds efter 1 mars 2020.

Skatteverkets ställningstagande 202 494536-19/111