Klarnas kassahanteringstjänster momspliktig

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de kassahanteringstjänster som Klarna tillhandahåller sina e-butiker är ett enda momspliktigt tillhandahållande.

Bakgrund

Klarna tillhandahåller en tjänst som innehåller bland annat en kassalösning till e-butiker. Tjänsten omfattar bland annat följande:

  • en teknisk lösning där e-butikens affärssystem integreras med Klarnas system för orderhantering och transaktioner,
  • förvärv av e-butikens fordringar och övertagande av kreditrisken,
  • kreditbedömning,
  • tillhandahållande av betalningsmetoder som e-butikens kunder kan välja mellan
  • kundtjänst till såväl e-butiken som kunderna.

Klarna ville veta om bolagets tillhandahållande av kassalösningen är en eller fler tillhandahållanden samt om tillhandahållandet omfattas av undantaget för bank- och finansieringstjänster och därför är helt eller delvis momsfritt. Klarna ansökte därför om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN).

Ett momspliktigt tillhandahållande enligt SRN

SRN kom fram till att e-butikerna efterfrågar tjänsten i dess helhet och att det därför handlar om ett enda tillhandahållande. SRN ansåg vidare att tillhandahållandet är momspliktigt eftersom det inte kan ses som en bank- och finansieringstjänst som är undantagen moms.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolen höll med

Enligt HFD är det ekonomiska syftet med kassalösningen att tillhandahålla ett system som ska underlätta och främja kundernas köp och därmed e-butikens försäljning. E-butiken får betalt av Klarna och slipper risken för utebliven betalning från sina kunder. E-butikerna efterfrågar kassalösningen som helhet och både marknadsföring och prissättning är gemensam för hela kassalösningen. HFD anser därför att det är fråga om ett enda tillhandahållande.

När det gäller frågan om tillhandahållandet är en bank-och finansieringstjänst som är undantagen från momsplikt konstaterar HFD att svenska momsregler ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i EU:s momsdirektiv. Bestämmelserna i momslagen om bank- och finansieringstjänster har sin motsvarighet i artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Enligt denna artikel ska även transaktioner rörande betalningar eller överföringar omfattas av undantaget för moms.

EU-domstolen har uttalat sig om vad som menas med transaktioner rörande betalningar eller överföringar i mervärdesskattedirektivets mening. Det är tjänster som handlar om att verkställa en order att föra över pengar från ett konto till ett annat. En administrativ tjänst som endast utgörs av en begäran om betalning, utan att själva överföringarna eller registreringarna på bankkontona utförs, omfattas inte av undantaget från momsplikt.

Klarna utför inte själv överföringarna eller registreringarna på bankkontona. Därför kan tjänsten enligt HFD inte omfattas av undantaget för moms gällande bank- och finansieringstjänster. Klarnas tjänst är därmed ett momspliktigt tillhandahållande.

Högsta förvaltningsdomstolen 875-19, 876-19