Debitering av el och vatten är momspliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och anser att om en hyresvärd debiterar el och/eller vatten separat vid sidan av hyra för privatbostad så är detta momspliktigt.

Bakgrund

Två fastighetsägare tänker installera individuella mätare av el och vatten och debitera de boende för deras faktiska förbrukning.

El och vatten kommer att ingå i upplåtelsen av bostaden. Fastighetsägarna ingår avtalen med leverantörerna och debiterar därefter de boende för den faktiska förbrukningen. De boende ska inte ha någon möjlighet att teckna egna avtal med leverantörerna.

Fastighetsägarna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och ville veta om tillhandahållandet av el och/eller vatten är underordnat den momsfria uthyrningen av bostaden eller om det är ett från bostadsuthyrningen separat momspliktigt tillhandahållande.

Ett eller flera tillhandahållanden?

Både uthyrning av bostäder och lokaler är normalt momsfritt. En fastighetsägare kan i vissa fall begära att få hela eller delar av sin lokaluthyrning momsbelagd (så kallat frivilligt momsinträde).

Om en fastighetsägare tillhandahåller gas, vatten, el, värme mm som ett led i uthyrningen av en fastighet är dessa tillhandahållanden underordnade uthyrningen.

Bedömningen av om en tjänst är ett led i uthyrningen (och underordnat uthyrningen) eller om det är ett separat tillhandahållande måste alltid göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid bedömningen ska hänsyn tas till bland annat innehållet i

Momsfritt enligt SRN

Tillgången till el och/eller vatten är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja lägenheten som bostad. Därför framstår upplåtelse av bostad samt el och/eller vatten som en helhet och det vore, enligt SRN, konstlat att skilja de olika delarna åt.

Det som kännetecknar tillhandahållandet är upplåtelsen av en bostad. SRN ansåg därför att tillhandahållandet av el och/eller vatten är underordnade upplåtelsen av bostaden. Detta gäller även om individuell mätning och debitering sker. Enligt SRN är därför tillhandahållandet av el och vatten i detta fall momsfritt.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Momspliktigt enligt HFD

HFD hänvisar till ett rättsfall från EU-domstolen (C- 42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) som gällde uthyrning av ett stort antal olika fastigheter och där hyresvärden i samband med uthyrningen tillhandahöll vatten, el och värme samt sophämtning till hyresgästerna. Enligt EU-domstolen kan tillhandahållande av varor eller tjänster som är användbara, eller rent av nödvändiga, för uthyrningen ses som självständiga från denna. För att fastställa om det är så ska omständigheter som ger uttryck för avtalsparternas intressen undersökas. Omständigheter som att hyresgästen kan välja leverantör, kan bestämma över sin egen förbrukning, har enskild mätare, faktureras efter förbrukning och debiteras för förbrukningen i en separat post i förhållande till hyran talar för att tillhandahållandet av el, vatten etc ska anses fristående från uthyrningen.

Enligt HFD framgår det av EU-domen att det är villkoren för leverans av el- och vatten etc som är avgörande för om dessa ska anses utgöra självständiga tillhandahållanden eller anses vara underordnade hyresförhållandet.

I detta fall kommer de boende själva att kunna styra över sin förbrukning av el respektive vatten, vilken kommer att kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet. Debiteringen kommer att göras utifrån den faktiska förbrukningen och avgiften för elen respektive vattnet kommer att specificeras separat.

Med hänvisning till EU-domen konstaterar HFD att företagets tillhandahållanden av el och/eller vatten ska anses vara fristående från bostadsupplåtelserna och att de därmed är momspliktiga. HFD återförvisade målet till SRN för bedömning av om fastighetsägarna har rätt att lyfta den moms som hör till inköp kopplade till försäljningen av el och vatten.

Högsta förvaltningsdomstolen 1595-19