Bättre trygghetssystem för företagare

I juni 2018 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över de sociala trygghetssystemen för företagare. Utredningen har nu presenterats (SOU 2019:41). Utredningen har bland annat undersökt företagandets utveckling åren 2004–2016 och kunde konstatera att nyföretagandet ökade markant fram till 2011 men har därefter planat ut till en nivå kring 70 000 nya företag per år. Utredningen har visat att ett väl fungerande system för social trygghet är en av flera grundläggande förutsättningar för ett gott företagsklimat, även om något entydigt samband inte har kunnat påvisas. Analysen har dock indikerat på att trygghetssystemen kan ha en större betydelse när personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden ska starta företag.

Utredningen har också kunnat konstatera att tydliga och klara regler är grundläggande för att öka förutsebarheten i det försäkringsskydd som erbjuds företagare. Mot bakgrund av de områden som har behandlats har utredningen identifierat vissa områden där fortsatta åtgärder bedöms som angelägna, bland annat

  • Tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare med enskild firma.
  • Översyn av reglerna för karens och sjuklön i syfte att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer.
  • Analys av regler och tillämpning när det gäller partiell sjukskrivning och rehabilitering för företagare.