Momslyft på solcellsanläggning

En bostadsrättsförening som installerat en solcellsanläggning får enligt HFD lyfta moms på anskaffningskostnaden till den del som motsvarar den momspliktiga försäljningen av överskottsel.

Installerade solceller

Under åren 2012 – 2014 installerade en bostadsrättsförening solceller på taken till sina byggnader. Två tredjedelar av den producerade elen sålde de till ett utomstående elhandelsföretag och den resterande tredjedelen förbrukades i bostäder och gemensamhetsutrymmen i de egna byggnaderna. Föreningen redovisade utgående moms på den el föreningen sålde till elhandelsföretaget.

På de kostnader som hörde till installationen av solcellsanläggningen lyfte föreningen moms på drygt 1,9 miljoner kr vilket motsvarade två tredjedelar av den totala ingående momsen.

Momslyftet underkändes

Skatteverket godkände dock inte momslyftet eftersom solcellsanläggningen inte kunde anses vara klart avskild från bostadsdelarna och i första hand betjänade byggnader där momsen inte får lyftas eftersom de räknas som stadigvarande bostad. Solcellsanläggningen omfattades därför av förbudet att lyfta moms.

Beslutet överklagades

Föreningen överklagade beslutet och hävdade att solcellsanläggningen fysiskt var avskild från bostadsdelarna och den omständigheten att en del av den förbrukade elen förbrukas i bostadsdelen kan inte medföra att solcellsanläggningen anses vara stadigvarande bostad.

Fallet gick så småningom upp till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Rätt att lyfta moms enligt HFD

Enligt HFD:s bedömning kan solcellsanläggningen som sådan inte anses vara en del av en stadigvarande bostad även om den el som en solsanläggning producerar delvis används i byggnader som är stadigvarande bostäder.

Enligt HFD har föreningen därför rätt att lyfta den del av den ingående momsen som hör till anskaffningen av solcellsanläggningen och som kan anses höra till föreningens momspliktiga försäljning av el. Föreningen fick därmed lyfta två tredjedelar av den totala ingående momsen på installationen av solcellsanläggningen.

Skatteverkets beslut och kammarrättens dom undanröjdes därmed.

Högsta förvaltningsdomstolen 6174, 6175, 6177-18