Fritidsbostad med hög standard ger inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har ansett att en utflyttad svensk medborgare som köper en fritidsfastighet med hög standard inte får väsentlig anknytning till Sverige.

Bakgrund

Niklas som är svensk medborgare bor sedan 2016 i Portugal tillsammans med sin maka. Han har en vuxen dotter som är bosatt i Sverige. Makarna har i övrigt inga anknytningspunkter hit.

Niklas har planer på att köpa en fritidsfastighet i Sverige under 2019. På fastigheten finns det ett bostadshus (ca 200 kvm) och ett garage. Bostadshuset är vinterbonat och av mycket hög standard med sjötomt. Marknadsvärdet på fastigheten är ca 20 miljoner kr.

Niklas ville veta om förvärvet av fritidsfastigheten medför att han får väsentlig anknytning till Sverige och ansökte därför om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN).

Både Niklas och Skatteverket anser att förvärv av en fritidsfastighet av aktuellt slag inte medför att Niklas får väsentlig anknytning till Sverige.

Obegränsat skattskyldig

Den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig för alla inkomster som förvärvats både i Sverige och i utlandet. Vid bedömningen av om det finns väsentlig anknytning görs en samlad bedömning av flera faktorer.

Om personen har en bostad som före utflyttningen varit dennes och hans familjs permanentbostad har det enligt praxis ansetts vara en tungt vägande anknytningsfaktor till Sverige (se t ex RÅ 1989 ref 118, RÅ 2009 not 4, HFD 2012 not 21 och HFD 2012 not 51).

En fritidsbostad anses dock normalt inte medföra att väsentlig anknytning finns. Fritidsbostadens standard eller att fritidsbostaden är inrättad för åretruntbruk är inte av avgörande betydelse (RÅ 1992 not 367). Har fritidsbostaden däremot använts som permanentbostad så bör den jämställas med en permanentbostad (se RÅ 1989 ref 118).

Skatterättsnämnden

SRN konstaterade att en bostad som fyller funktion som fritidsbostad normalt inte ger väsentlig anknytning hit. Fritidsbostadens standard har inte heller någon avgörande betydelse. Att Niklas förvärvar en fritidsbostad av det slag han beskrivit i ansökan medför därför inte enligt SRN, att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 16-19/D