Banker ska tillhandahålla kontanter

Regeringen föreslår i en proposition (2019/20:23) att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut, och som har inlåning till allmänheten som överstiger 70 miljarder kr, ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet. Det innebär att kreditinstituten måste se till att det finns platser för kontantuttag och om de tillhandahåller betalkonton till företag ska det finnas platser för dagskasseinsättningar.

Syftet med förslaget är att säkerställa en viss lägsta nivå på kontanttjänster för konsumenter och företag. Enligt förslaget är det Post- och telestyrelsen som ska sköta översynen. Om ett kreditinstitut inte fullgör sina skyldigheter ska Finansinspektionen få ingripa genom ett beslut om föreläggande och sanktionsavgift. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.