Verksamhetsövergång

Ett aktiebolag ska sälja sin verksamhet genom en inkråmsaffär. Min fråga är vad som gäller för de anställda i det befintliga bolaget. Måste de övertas av det bolag som tar över verksamheten? Har de anställda förtur vid nyanställning i det övertagande bolaget om uppsägning pga arbetsbrist har skett innan försäljningen?

Svar:

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ingår personalen vid en verksamhetsöverlåtelse – den så kallade övergångsregeln. Om det är fråga om en övergång av verksamhet så får säljaren inte säga upp personal på grund av övergången. Med övergång menas att en affärsrörelse eller del av en affärsrörelse byter ägare genom försäljning, fusion eller liknande. Den övertagna personalen har rätt att tillgodoräkna sig anställningstiden hos den gamla arbetsgivaren. Vid upprättandet av turordningslista kan det alltså bli någon av det övertagande företagets tidigare anställda som får lämna plats åt de övertagna personerna.