Nya regler för reseavdrag

Utredningen som fått i uppdrag att undersöka hur reglerna för avdrag för arbetsresor kan omarbetas har nu lämnat sina förslag. En nyhet är att skattelättnader inte längre ska ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion.

Uppdrag att se över reglerna

I slutet av 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som fick uppdraget att undersöka hur reglerna för avdrag för resor till och från arbetet (arbetsresor) kan omarbetas. Syftet med de nya reglerna är bland annat att de ska gynna miljövänligare resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och att underlätta för att man ska kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafik saknas eller är begränsad.

Utredningen har nu redovisat sina förslag.

Skattereduktion istället för avdrag

Enligt utredningens förslag ska skattelättnader för utgifter för arbetsresor inte längre ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion. Skattelättnaden kommer då bli lika stor för alla skattskyldiga, oberoende av inkomst och marginalskatt.

Utgångspunkten för de nya föreslagna reglerna är att skattelättnaden för arbetsresor ska vara avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Det betyder att val av färdmedel eller kostnaden för dessa inte ska ha någon betydelse.

Avstånd och resdagar

För att få skattereduktion enligt förslaget ska avståndet enkel väg vara minst 30 km och som mest 80 km mellan bostad och arbetsplats. Den övre avståndsgränsen föreslås dock inte gälla vid bristfällig kollektivtrafik, se nedan.

Det maximala antalet faktiska resdagar under beskattningsåret får inte vara färre än 60 dagar. Högst 210 dagar ska ge skattereduktion.

Skattereduktionen ska enligt förslaget vara 60 öre per kilometer enligt det framräknade underlaget, den så kallade kilometersatsen.

Tillägg vid bristfällig kollektivtrafik

Utredningen föreslår att skattereduktionen kan bli större om tillgången på kollektivtrafik är bristfällig. Tillägget består då av en rörlig och en fast del. Den rörliga delen ska enligt förslaget vara 60 öre per kilometer även för avstånd som ligger över 80 km. Den högsta avståndsgränsen är i detta fall 150 km. Den fasta delen av tillägget är 20 kr per resdag om avståndet enkel väg är över 30 km eller längre, dock högst 210 dagar under beskattningsåret.

Kollektivtrafiken ska anses bristfällig om tidsvinsten uppgår till mer än två timmar och 30 min för tur- och returresan för resa med bil istället för att resa med kollektivtrafik.

Avdrag för trängselskatt tas bort

Enligt nuvarande regler får man göra avdrag för trängselskatt samt bro-, väg- och färjeavgifter när man gör avdrag för resor till och från arbetet. Utredningen föreslår att detta avdrag ska avskaffas.

Uppfyller man kravet på bristfällig kollektivtrafik enligt ovan kan man dock enligt förslaget få skattereduktion för väg-, bro- och färjeavgifter med 30% för den del av avgifterna som överstiger 8 000 kr under ett år.

Handikapp, sjukdom eller ålder

För personer som på grund av handikapp, sjukdom eller ålder måste göra arbetsresor med egen bil eller förmånsbil gäller i dag förmånligare regler. Enligt förslaget ska denna grupp även i fortsättningen ha förmånligare regler genom att skattereduktionen ges för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 km (istället för 30 km) och upp till och med 150 km (istället för 80 km).

Uppgift i arbetsgivardeklarationen

För att underlätta administrationen och kontrollen av skattereduktionen föreslår utredningen att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen. Lämnas ingen arbetsgivardeklaration på individnivå ska uppgiften finnas med i kontrolluppgiften.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Läs mer om nuvarande regler för resor till och från arbetet i Faktabanken.

Reseavdragskommittén SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor